logo

News Children School Parents Contact Sponsors Sponsors Cymraeg
homess-dosbarth-1

Entrepreneurship

(English translation coming soon...)

Diweddariad Hydref, 2019

Eleni, bu blwyddyn 2 a 3 yn brysur yn creu dynion eira allan o goed. Gwerthwyd 42 o ddynion eira i gyd cyn y Nadolig a gwnaethpwyd elw o £400.

Diolch yn fawr iawn i bawb gefnogodd ein menter.

Cawsom lwyddiant yng nghystadleuaeth y criw mentrus drwy ddod yn ail.


Diweddariad Mai, 2017

Holidaur Ymchwil i'r Farchnad:
Cliciwch yma

Holiadur Adborth Cwsmeriaid:
Cliciwch yma


Diweddariad Ebrill, 2017

Buom yn brysur iawn dros dymor y Nadolig yn creu Coed Nadolig allan o baledi. Bu i bawb gael andros o hwyl yn eu creu a’u gwerthu. Ers hynny, rydym yn falch o weld gwerth ein llafur gan weld yr holl bethau wedi ei brynu gyda’r elw, yn bennaf, 10 Chromebook newyd i’r ysgol, sydd yn dod a’r cyfrifiad i 18. Mae rhain yn ddefnyddiol iawn yn ein gwersi pob dydd pan yn gwneud gwaith ar y we. Rydym wedi bod yn defnyddio’r coed yn ein gwaith ysgol hefyd, drwy eu denfyddio yn y gwersi mathemateg a iaith.

Hoffwn ddiolch yn fawr i bawb a fu yn ein cefnogi a’n cynorthwyo drwy ein cyflenwi gyda paledi, prynu ein coed a rhoi help llaw. Hebddoch ni fuasai’r fenter wedi bod yn lwyddiant.

Rydym nawr yn awyddus i gymryd rhan yng nghystadleuaeth y Criw Mentrus, sydd yn edrych ar sgiliau entrepeneriaeth mewn plant.


Diweddariad Rhagfyr, 2016

imageMae blwyddyn 5 a 6 wedi bod yn brysur iawn y tymor diwethaf, yn adeiladu coed Nadolig allan o baledi, ar gyfer eu menter newydd sef Seiri’r Gof. Maent wedi gwneud eu coed allan o baledi gan gwmniau clên o gwmpas Pen—Llyn . Diolch i Mrs Roberts am gael y syniad ardderchog yma! Mae ein logo wedi cael ei ddylunio gan Twm Jôs Hughes, blwyddyn 5. Rydym wedi bod yn defnyddio llu o offer gwahanol, o ddril i fwrthwl i ‘Gorilla Glue’ - ffefryn Jini! Rydym wedi dysgu llawer o wahanol sgiliau drwy ymgymryd â’r fenter hon, a rydym wedi bod wrth ein boddau!!

Mae pawb wedi mwynhau cymryd rhan yn y prosiect mentergarwch yma ac mae hyd yn oed yr athrawon wedi cymryd rhan ynddo! Ein rhannau gorau o`r gwaith yw peintio,llifio`r coed ac wrth gwrs defnyddio “gorilla glue”.

Rydym wedi bod yn brysur yn creu cardiau busnes, posteri a fideos (cerwch i edrych arnynt ar Facebook!). Ar ddydd Sadwrn olaf mis Tachwedd, bu i ni fynd i Hwyl yr Wyl ym Mhwllheli i werthu ein coed. Cafon andros o hwyl yn trafod y busnes gyda phobl ac yn gwerthu POB coeden Nadolig!!

Hoffwn gymryd y cyfle hwn i ddiolch i bawb sydd wedi cefnogi ein menter ni, a’r busnesau lleol sydd wedi rhoi paledi, ni fuasai’r fenter wedi bod yn bosibl hebddoch!

Yn anffodus, mae’r llyfr archebion bellach ar gau, ond os hoffech gysylltu, e-bostiwch ni ar:
seiri@pontygof.cymru

Buasem wrth ein boddau yn gweld lluniau o’r coed yn eu cartrefi newydd!

Cliciwch yma i weld lluniau

Eco-Schools logo Ysgolion Iach  logo Fairtrade logo Yr Eglwyd yng Nghymru