logo

News Children School Parents Contact curriculum Sponsors Cymraeg
homess-21

News

(Welsh only)

19.5.23

Dyma gyfle i gyflwyno'r ddraig goch sy'n cael mynd adref i gartref 2 ddisgybl sy'n siarad Cymraeg yn dda yn y Cyfnod Sylfaen pob wythnos. Mae criw y Siarter Iaith wedi penderfynu hefyd rhoi chwaraewr CD a chasgliad o gryno ddisgiau i ddisgyblion sy'n siarad Cymraeg yn dda yn ystod yr wythnos ym Mlwyddyn 3, 4, 5 a 6.

Dyma lun y 4 lwcus wythnos yma gyda arwydd'r newydd!

 • 230523-news
 • 230523-ser-siarter-2

18.5.23

Diolch i’r Tad Kevin am drefnu i ni ymweld ag Eglwys Botwnnog ac am roi gwasanaeth byr i’r plant gyda Anti Mandy ar y piano.

 • 230523-egwlys
 • 230523-news


15.5.23

Diolch i Lisa o fanc HSBC am ddod i roi gwers i blant CA2 am ddarnau arian a sut gallwn ofalu am ein arian.

 • 230523-dosbarth11.5.23

Diolch i Mrs a Mr Harden am y croeso bendigedig i erddi Nanhoron. Pawb wedi mwynhau yn arw, dwi’n siwr y bydd ‘na gysgu heno

Cawsom gyfle hefyd i weld ambell bont o gwmpas y fro a’u cysylltu gyda’r enwau ar y flanced rydym wrthi yn ei gwneud at yr eisteddfod.

 • 150523-trip-1-sm
 • 150523-trip-2-sm
 • 150523-trip-3-sm

10.5.23

Diolch yn fawr i Anni Llŷn am ddod at blwyddyn 3 a 4 i'w helpu i ysgrifennu cerdd ar gyfer prosiect Gair Mewn Gwlân yr Eisteddfod Genedlaethol.


10.5.23

Diolch i Nia am ddod i roi gwasanaeth i bawb.


6.5.23

Llongyfarchiadau mawr Cadi ar ddod yn ail gyda'i gwaith graffeg cyfrifiadurol yn yr Urdd.


5.5.23

Rydym wedi bod wrthi yn brysur yn peintio daliwr compost yng Nghoed Cofan yn ystod amser chwarae, edrychwn ymlaen i weld y gwaith gorffenedig.

 • Peintio
 • Peintio

5.5.23

Mae plant blwyddyn 3 a 4 wedi bod yn brysur iawn wythnos yma yn pwytho blanced ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol.

 • Pwytho

4.5.23

Cafodd plant y cyfnod sylfaen sgwrs ddifyr gan Rhian o Gaerfyrddin am ei bywyd ers iddi golli ei golwg pan yn ferch ifanc.
Bu’r plant hefyd yn wynebu her gan dywys ei gilydd o amgylch cwrs rhwystrau.
Diolch i Rhian a’i chwaer Iris am ymweld a ni yn yr ysgol.

 • Rhian o Gaerfyrddin

3.5.23

Daeth Casia Wiliam i'r ysgol i drafod ei nofel Sw Sara Mai gyda phlant CA2. Cafodd y plant gyfle i ysgrifennu straeon byr gan ddefnyddio syniadau unigryw Casia.

 • Casia Wiliam i'r ysgol i drafod ei nofel Sw Sara Mai

1.5.23

Llongyfarchiadau i bawb fu'n cystadlu yn Sioe Nefyn eleni, o fod yn waith creadigol o'r ysgol neu adref a dangos da byw.

 • Sioe Nefyn
 • Sioe Nefyn

17.4.23 Ed Holden

Daeth Ed Holden i'r ysgol i rapio gyda Blwyddyn 3 a 4. Roedd hyn yn ran o baratoadau'r Eisteddfod Genedlaethol, gobeithio cawn glywed y rap ar y maes.

 • Ed Holdenyn rapio

20.4.23 Ysgol Werdd

Mae criw'r Ysgol Werdd wedi bod wrthi yn brysur yn cael trefn ar yr ardd lysiau ers dod yn ôl ar ôl y Pasg.

 • plant yn garddio
 • wedi planu hadau
 • plant yn gardio

26.4.23 Agor y Llyfr

Daeth criw Agor y Llyfr i'r ysgol i roi gwasanaeth a cafodd Ela a Cadi gymryd rhan. Diolch iddynt am eu hamser.

 • plant yn grwrando ar stori

28.4.23 Gala Nofio

Llongyfarchiadau mawr i'r plant aeth i gystadlu yn y Gala Nofio. Mi wnaeth pob un ymdrech arbennig. Llongyfarchiadau i Dafydd bl.5 am gael cyntaf yn ei ras, Tomos bl.4 yn ail yn ei ras, Cadi bl.6 yn ail a thȊm ras cyfnewid blwyddyn 6 yn drydydd. Ardderchog.

 • Enillwyr Gala Nofio
 • Plant gala nofio

31.3.23 Pasg Hapus i bawb

 


30.3.23 Bore difyr gyda Mared Llewelyn

Bore difyr gyda Mared Llewelyn yn trafod enwau lleol ac yn dechrau partoi at yr Eisteddfod Genedlaethol.


30.3.23 Derbyn offer Gwyddoniaeth newydd

Plantos hynod o lwcus ym Mhont y Gof yn derbyn offer Gwyddoniaeth newydd gyda’r arian godwyd gan y criw fu’n trefnu Rali Goffa James Trenholme. Diolch o waelod calon, a diolch Marii Lois am ddod draw i gyflwyno’r offer iddynt heddiw. Gosododd Mari gystadleuaeth i’r plant i ddylunio car, mi fydd yr enillydd yn ennill hwdi y rali. Rydym yn edrych ymlaen am gystadleuaeth!

Diolch yn fawr iawn


30.3.23 Cyffro mawr yn Nosbarth Derbyn a Meithrin

Cyffro mawr yn Nosbarth Derbyn a Meithrin heddiw wrth i’r ŵy cyntaf ddeor.


27.3.23 - 29.3.23 Caerdydd

Aeth Blwyddyn 6 i Gaerdydd gyda disgyblion ysgol Nefyn. Cawson nhw amser i'w gofio yn ymweld â Stadiwm y Principality, Sain Ffagan a'r Senedd. Diolch i'r athrawon am fynd a nhw ag i'r plant am ymddwyn yn arbennig.


25.3.23 Llongyfarchiadau i'r parti adrodd

Llongyfarchiadau mawr i'r parti adrodd am ddod yn ail yn yr Eisteddfod ym Mangor. Diolch i Rhian ac Anni am eu hyfforddi. Perfformiad gwych.


24.3.25 Tîm dawnsio

Cafodd tîm dawnsio yn cael hwyl yn ymarfer at yr Eisteddfod yn y twmpath dawns yn Mynytho. Diolch am y cyfle i berfformio.


21.3.24 Neges i bawb gan y Cyngor Ysgol

Big Walk and Wheel.
It counts if children travel for at least 10minutes either side of the journey in a car or on a bus.


7.3.23 Diolch i flwyddyn 1 a 2

Diolch i flwyddyn 1 a 2 am brynhawn gwerth chweil i godi arian i anifeiliaid y jyngl. Gweithgareddau o bob math… ocsiwn, tombola, raffl, chwilio am y teigr. Mae ganddynt waith cyfri arian yfory! Da iawn chi blantos


9.3.23 - Diolch PC Rhiannon

Diolch PC Rhiannon am ddod at plant blwyddyn 3, 4, 5 a 6 am sgwrs heddiw am ddiogelwch.


8.3.23 - Prynhawn Gwerth

Diolch i flwyddyn 1 a 2 am brynhawn gwerth chweil i godi arian i anifeiliaid y jyngl. Gweithgareddau o bob math… ocsiwn, tombola, raffl, chwilio am y teigr. Mae ganddynt waith cyfri arian yfory! Da iawn chi blantos


3.2.23 - Diwrnod y Llyfr

Diolch am fynd i gymaint o ymdrech. Pawb yn edrych yn wych

Pob lwc i bawb sy’n cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd. Gwnewch eich gorau glas


1.3.23 - Dydd Gwyl Dewi.

Mae plant blwyddyn Meithrin a Derbyn wedi bod wrthi yn gwneud cawl cennin wythnos yma.


18.2.23 - Da iawn Ela Morfudd, William a Lexi

Da iawn Ela Morfudd, William a Lexi am fynd i Ysgol Botwnnog i gyflwyno ein syniadau yng ngynulliad Gwyrdd ni bora ma.


17.2.23 - Crwydro’r Byd

Plant hyderus ac iach blwyddyn 1 a 2 yn perfformio dawnsfeydd o wahanol rannau o’r byd yn rhan o’n thema ‘Crwydro’r Byd’

I ble yr awn ni tymor nesaf tybed?


10.2.23 - Bedyddio Dafi a Lwsi

Cawsom brynhawn hyfryd yn bedyddio Dafi a Lwsi heddiw. Diolch yn fawr iawn i Anti Rhian am helpu ni i baratoi y gacan, ac i Mr Gwyn Rhydderch am gynnal y gwasanaeth yng Nghapel Rhydbach.


 


8.02.23 Dawnsio Gwerin

Diolch i Tudur am ddod atom i gyflwyno dawns Gymreig i'r plant, y ddawns werin.

 • 100223-dawnsio
 • 100223-dawnsio-2
 • 100223-dawnsio-3

(Welsh only)

7.02.23 Diwrnod Diogelwch y We

Llongyfarchiadau Ela am ennill y gystadleuaeth o gyflwyno camau diogelwch y we ym Mhont y Gof.


(Welsh only)

06.02.23 - Diolch Deintyddfa Glandwr

Cyflwynwyd sticeri i Lois yn Neintyddfa Glandwr heddiw i ddiolch iddynt am feirniadu’r gystadleuaeth dylunio sticer. Edrychwn ymlaen i weld plant yr ardal yn gwisgo’r sticeri. Diolch Deintyddfa Glandwr.

 • 060223-deintyddfa

 


03.02.23 - Cystadleuaeth athletau

Da iawn i’r criw awth i gystadleuaeth athletau ym Mhort heddiw.

 • 060223-athletau

 


27.01.23 - Croesawu criw Sefydliad y Merched

Braf cael croesawu criw Sefydliad y Merched i’r ysgol dydd Gwener diwethaf am baned a chacen. Cafodd plant Cyfnod Sylfaen y pleser i ganu iddynt.

 • 060223-sefydliad-merched

 


20.12.22 - Parti Nadolig

Cawsom amser gwych yn y parti Nadolig yn chwarae gemau am y prynhawn.

 • parti19.12.22 - Sion Corn

Diolch Sion Corn am alw draw yng nghanol eich prysurdeb. Roedd pawb yn ddiolchgar iawn o'u anrhegion.

 • sion-corn19.12.22 - Cwpan y Byd

Llongyfarchiadau i'r pedwar yma fu'n lwcus i ddewis tim Ariannin fel enillwyr. Maent wedi derbyn pêl yr un.

 • pel-droed17.12.22 - Cystadleuaeth Dylunio Logo

Llongyfarchiadau i'r 1af a'r 2il ym mhob blwyddyn am ddylunio logo i'r Ddeintyddfa Glandwr. Roedd y gystadleuaeth yn rhan o'n gwaith thema ar Iechyd a Lles. Buom yn edrych ar sut i ofalu am ein dannedd.

 • logo15.12.22 - Cinio Nadolig

Diolch yn fawr i Anti Marina ac Anti Lona am ginio Nadolig bendigedig eto eleni.

 • cinio-dolig

9.12.22 - Mentergarwch

Mae blwyddyn 1 a 2 wedi bod yn brysur yn gwneud dynion eira i'w gwerthu.

 • creu-dyn-eira
 • creu-dyn-eira-2

25.11.22 Cefnogi Cymru

Plant Pont y Gof wedi mwynhau cefnogi Cymru heddiw!
Gweld yr holl luniau


24.11.22 Dysgu am wenyn mêl, melysydd yn Oes y Tuduriaid.


23.11.22 Plant yn mwynhau yn y Clwb sgwters


22.11.22 Anthem Ysgolion Llŷn.


20.11.22 Diolch ArGraff Cymru

Diolch ArGraff Cymru am y print i’w lenwi. Yr hogia’ wrth eu boddau yn dod i mewn bob bore i’w lenwi.


21.11.22 Het fwced enfawr

Sylwch ar yr het fwced enfawr mae Blwyddyn 3 a 4 wedi bod wrthi yn ei wneud i’r bwgan brain wrth fynd heibio!
Pob lwc Cymru!


18.11.22 Plant Mewn Angen

Dyddiau prysur yn coginio cacennau er mwyn casglu arian at Plant Mewn Angen. Diolch yn fawr am eich cyfraniadau.
Thank you for your contribution towards Children In Need.


17.11.22 Bethan Gwanas

Pan ddaeth Bethan Gwanas draw cyn yr Haf fel rhan o wobr Harri am ennill gyda'i stori fer, defnyddiodd hi blant blwyddyn 4 a 5 i greu fideo byr i hyrwyddo ei llyfrau ar BorrowBox.


15.11.22 Edrychwch pwy ddaeth draw i'n gweld...Pudsey!


10.11.22 Byw’n Iach

Diolch i Magi a Cerys (Byw’n Iach) am ddod atom i roi sesiwn chwaraeon i blant blwyddyn 3, 4, 5 a 6.


10.11.22 Jambori yr Urdd (Welsh only)

Pawb wedi mwynhau yn Jambori yr Urdd bore ‘ma ac yn canu’n dda! Pob Lwc Cymru yng Nghwpan y Byd!

 • Image
 • Image2

9.11.22 Sesiwn chwaraeon (Welsh only)

Diolch i Magi a Cerys (Byw’n Iach) am ddod atom i roi sesiwn chwaraeon i blant blwyddyn 3, 4, 5 a 6.

 • Image3
 • Image4

28.10.22 Ein Gwasanaeth Diolchgarwch eleni (Welsh only)

Codwyd £117.72 tuag at Plant Mewn Angen gyda phres y casgliad. Diolch i'r rhieni am eu cefnogaeth.


28.10.22 Cawsom wasanaeth gan Nia (Welsh only)

Cawsom wasanaeth gan Nia heddiw, mor falch cael ei chroesawu yn ôl atom.

 • Gwasanaeth gan Nia

28.10.22 Cyngor Ysgol eleni (Welsh only)

Dyma ein Cyngor Ysgol eleni.

 • Cyngor Ysgol

28.10.22 Llongyfarchiadau Harri, Tomos ac Alan (Welsh only)

Llongyfarchiadau Harri, Tomos ac Alan sydd wedi rhedeg y pellter mwyaf yn y clwb dal i fynd yn yr hanner tymor cyntaf. Daliwch ati.

 • Clwb dal ati

26.10.22 Tuduriaid i blant CA2 (Welsh only)

Diolch i Gwenda am ddod draw atom i gyflwyno hanes y Tuduriaid i blant CA2. Difyr iawn oedd gweld adeiladau Tuduraidd sydd o'n cwmpas ym Mhen Llŷn.

 • Tuduriaid
 • Tuduriaid

26.10.22 Rygbi a Hoci blwyddyn 5 a 6 (Welsh only)

Blwyddyn 5 a 6 wedi mwynhau’r rygbi a’r hoci heddiw. Pawb wedi bod yn blant ardderchog ac wedi chwarae’n dda iawn yn eu timau. Da iawn bawb.

 • Blwyddyn 5 a 6 ar ol bod yn chware Rygbi a Hoci

24.10.22 Cyngerdd Diolchgarwch (Welsh only)

Cyngerdd Diolchgarwch

 • Poster Cyngerdd Diolchgarwch

18.10.22 Rygbi a Hoci blwyddyn 3 a 4 (Welsh only)

Blwyddyn 3 a 4 wedi cael amser da iawn yn y Rygbi a’r Hoci heddiw. Pawb wedi chwarae yn dda iawn a phawb wedi bod yn blant da iawn. Pleser mynd a nhw.

 • Blwyddyn 3 a 4 ar ol chware Rygbi a Hoci

12.10.22 Ysgol Abererch (Welsh only)

Daeth plant blwyddyn 5 a 6 Ysgol Abererch draw am gêm o bêl rwyd a phêl droed. Trueni am y tywydd! Cafodd blwyddyn 3 a 4 gyfle i greu ffrindiau newydd hefyd wrth groesawu blwyddyn 3 a 4 Ysgol Abererch i'r dosbarth i greu addurniadau i'r ardd wyllt. Gobeithio cawn drefnu eto yn fuan.

 • Blwyddyn 5 a 6 Ysgol Abererch draw am gêm o bêl rwyd
 • Blwyddyn 5 a 6 Ysgol Abererch draw am gêm o bêl droed

10.10.22 Lois draw o Ddeintyddfa Glandwr (Welsh only)

Dydd Llun diwethaf daeth Lois draw o Ddeintyddfa Glandwr i egluro ei gwaith bob dydd. Cyflwyniad difyr iawn a’r plant wedi mwynhau yn ei chwmni.

Diolch iddi am ei hamser.

 • Lois o Deintyddfa Glandwr yn gwneud cyflwyniad i'r plant
 • Lois o Deintyddfa Glandwr yn gwneud cyflwyniad i'r plant

03.10.22 Wythnos beicio i’r ysgol (Welsh only)

Mae hi’n wythnos feicio i’r ysgol. Mae’r ysgol wedi bod yn llwyddiannus ar gael ein derbyn ar gynllun Teithiau Iach. Byddwn yn ceisio annog y plant i feddwl am yr amgylchedd wrth deithio o le i le.

Dyma rai o’r plant sy’n beicio i’r ysgol yn gyson.

 • Dyma rai o’r plant sy’n beicio i’r ysgol yn gyson.

23.9.22 Sesiwn arwyddo (Welsh only)

Sesiwn arwyddo hefo Ceri a Sian dydd Gwener. Plant wedi cael cyfle i arwyddo i ganeuon Cymraeg poblogaidd.

 • Arwyddo
 • 031022-arwyddoo

20.9.22 Sgwters (Welsh only)

Mae Ysgol Pont y Gof wedi bod yn llwyddiannus wrth i Sustrans dderbyn ein cais i fod yn rhan o gynllun Ysgol Teithiau Iach. Daeth Debbie Humphreys draw i gyflwyno'r cynllun i'r plant ac i roi hyfforddiant i ni ar ddefnyddio'r sgwteri yn ofalus.

 • Sgwter
 • 031022-sgwters1
 • Sgwters

16.9.22 Sied feics (Welsh only)

Mae ganddom ni blant ffodus iawn yn Ysgol Pont y Gof wedi cael clamp o sied feics i ddal yr holl sgwteri newydd da ni wedi’i brynu gyda’r arian a godwyd o’r triathlon cyn yr Haf.
Hoffwn ddiolch yn fawr i’r plant a’u rhieni sydd wedi llwyddo i gasglu arian noddi ac i’r cwmnïau isod am ein cefnogi yn yr ymgyrch arbennig yma i godi £4,743.
Gwalch
Gwyliau Fferm Crugeran
T Newydd, Sarn
Kin & Co Abersoch
Griffith Williams & Co
SJ & S Williams
Dewi Wyn
G & S Supplies
Ashley Hughes
ac i Cariad Care Homes am brynu y sied i ni.
Bydd pawb yn cadw'n ffit yn Ysgol Pont y Gof rwan!
Diolch i bawb am gefnogi.

 • 031022-sied-feics


15.9.22 Smoothies (Welsh only)

P‘nawn difyr ddoe yn blasu smwddi bendigedig Swig. Braf cael clywed Tom yn egluro sut mae wedi dechrau ei fusnes ei hun, maen hynod lwyddiannus. Cafodd y plant gyfle i greu eu smwddi eu hunain hefyd!

 • Smoothies
 • Smoothies
 • Smoothies

12.9.22 Dosbarthu woodchip (Welsh only)

Diolch yn fawr iawn i Glwb Ffermwyr Ifanc Y Rhiw am helpu i ddosbarthu woodchip ar lawr y parc.

 • Woodchip
 • Woodchip

10.9.22 Coedlan (Welsh only)

Diolch yn fawr i gwmni Gwalch am greu llain addysg yn y goedlan i ddisgyblion a chymuned lleol. Ardal wych i ddysgu am fywyd gwyllt Ysgol Pont y Gof ! Diolch yn fawr i bawb sydd wedi cynorthwyo ni hefo'r prosiect. Edrychwn ymlaen i wneud defnydd da o hono!

 • 031022-oedlan
 • 031022-coedlan1


6.9.22 Criw cerdd (Welsh only)

Diolch i’r criw Cerdd am ddod i gyflwyno gwahanol offerynnau i’r plant, roedden nhw yn wych wrth iddynt gyflwyno llawer o ganeuon cyfoes.


5.9.22 Sied (Welsh only)

Diolch yn fawr
Mae’r cwt beics wedi mynd i’w le yn daclus. Prynwyd y cwt gyda’r arian godwyd wrth i’r plant wneud triathlon cyn yr haf. Da iawn nhw

In This Section:

 

Eco-Schools logo Ysgolion Iach logo Fairtrade logo Yr Eglwyd yng Nghymru