logo

Newyddion Plant Ysgol Rhieni Cysylltu Noddwyr Noddwyr English
homess-dosbarth-1

Newyddion

16.3.21 Dyma luniau o blant CA2 yn mwynhau eu hunain yn y parc.

 • 240321-parc-ca2-1
 • 240321-parc-ca2-2

15.3.21 CA2 yn ol.

Ar ol i blant y cyfnod sylfaen ddod yn ol i drefn, croesawyd blant CA2 yn ol. Braf oedd gweld wynebau pawb eto. Rydym yn aros mewn dwy swigen o fewn yr ysgol fel nad ydym yn cymysgu.


14.3.21 Sul y Mamau

 • 240321-sul-y-mamau
 • 240321-sul-y-mamau-1
 • 240321-sul-y-mamau-213.3.21 Sioe Achub Cymreictod

Rydym yn ddiolchgar iawn i Tudur, Anni a Megan am roi Sioe arall i ni eleni. Sioe i achub Cymreictod. Roedd plant y Cyfnod Sylfaen wedi mwynhau yn arw iawn.

 • 240321-sioe
 • 240321-sioe-1

12.3.21 Sbarduno

Roedd CA2 yn ffodus iawn i gael cymryd rhan mewn gweithdy Gwyddoniaeth oedd yn cael ei redeg gan gwmni Sbarduno. Cynhaliwyd y gweithdy dros Teams er mwyn i bawb gael cymryd rhan o gartref.

 • 240321-sbarduno
 • 240321-sbarduno-2

1.3.21 Dydd Gwyl Dewi

Cafwyd cyfle i wisgo dillad coch er mwyn dangos balchder o fod yn Gymry. Bum yn peintio cerrig hefyd gyda symbolau sy'n cynrychioli Cymru a'u rhoi ar y wal tu allan i'r ysgol.

 • 240321-dydd-gwyl-dewi
 • 240321-dydd-gwyl-dewi-2
 • 240321-dydd-gwyl-dewi-3
 • 240321-dydd-gwyl-dewi-41.3.21 Agorwyd y parc am y tro cyntaf

Agorwyd y parc am y tro cyntaf, dathlwyd dydd Gwyl Dewi yn y parc ac roedd pawb wrth eu boddau. Rydym yn ddiolchgar iawn i'r holl gwmnioedd am eu gwaith a'u hamser er mwyn gorffen y parc. Diolch i Glwb Ffermwyr Ifanc y Rhiw a chwmni Thomas & Williams am greu sylfaen i'r parc, Diolch i gwmni S J Williams ac ddanfon y 'woodchip' a diolch i Gareth Williams a Huw Manion am ddod draw i wasgaru'r 'woodchip' yn y parc hefo digar E W Thomas.

 • 240321-parc-ca
 • 240321-parc-ca-1

22.2.21 Cyfnod Hir o Ddysgu Gartref

Wedi cyfnod hir o ddysgu gartref. Penderfynwyd ei bod yn ddiogel i groesawu plant y cyfnod sylfaen yn ol i'r ysgol.


4.1.21 Daeth cyhoeddiad o'r llywodraeth fod yn rhaid cau'r ysgolion eto yn sgil covid19. Felly, roedd yn rhaid dysgu o adref.


16.12.20 - Noson Gemau y Cyfnod Sylfaen

Cawsom noson llawn hwyl a sbri yn yr ysgol yn chwarae llawer o wahanol gemau, roedd y plant wedi mwynhau eu hunain ar noson olaf y tymor.

 • 171220-gemau-cyfnod-sylfaen-1
 • 171220-gemau-cyfnod-sylfaen-2
 • 171220-gemau-cyfnod-sylfaen-3

15.12.12 – Ymweliad Sion Corn


Mi heidiodd pawb i’r ffenestr heddiw wrth i Sion Corn gerdded heibio yn codi llaw. Roedd pawb wedi cyffroi ac mi adawodd yr hen ddyn clên sacheidiau o anrhegion i bawb.

 • 161120-2
 • 161120-3

15.12.20 Gwasanaeth Rhithiol

Gyda’r amgylchiadau heriol eleni, rydym wedi bod yn cynnal gwasanaethau rhithiol yn wythnosol. Mae pob dosbarth yn cael rhannu newyddion am yr wythnos ac mae rhywun o pob dosbarth yn derbyn tystysgrif ‘Gorau Glas’. Dyma’r ffordd orau i gadw pawb mewn cyswllt ar hyn o bryd.

 • 151220-dosbarth


14.12.12 – Noson Ffilm CA2


Nos Lun, cawsom noson ffilm yn yr ysgol, Nativity 4 oedd y ffilm ddewiswyd gan y disgyblion I’w gwylio. Cawsom fferins, creision a sudd oren wrth ei gwylio. Roedd hi’n braf gweld y plant yn mwynhau ac yn gwneud o mwyaf o dreulio amser gyda’I gilydd.10.12.20 Menter Canhwyllau Blwyddyn 2

Mae plant dosbarth blwyddyn 2 wedi bod wrthi yn brysur yn gwneud canhwyllau hyfryd i'w gwerthu cyn y Nadolig. Maent wedi gwerthu 74 ohonynt felly roeddent yn brysur iawn yn eu creu wythnos yma. Pris un gannwyll oedd £2 a 3 cannwyll oedd £5. Gwnaethpwyd £130 o elw i'r ysgol.

 • 161220-1
 • 161120-4
 • 161220-5
 • 161120-6
 • 161120-7
2.12.20 Taith o amgylch y pentref

Taith y pentref - Wrth i blant CA2 wneud gwaith ar eu hardal leol, aethant ar daith o amgylch y pentref er mwyn gweld beth oedd yno. Maen bwysig dechrau wrth ein traed!

 • 071220-taith1
 • 071220-taith


01.12.20 Ymweliad PC Owen


Rydym yn gwerthfawrogi ymweliad gan PC Owen yn flynyddol, roedd y disgyblion wedi mwynhau ei gyflwyniad ac yn sicr wedi mwynhau cael clywed y seiren ar iard yr ysgol.

 • 071220-pc-owen1
 • 071220-pc-owen230.11.20 Sioe Nadolig 'Yr Heriau Hud'

Gan nad yw'n rhwydd i ni fynd ar daith ysgol Nadoligaidd eleni, cawsom y cyfle fel ysgol i helpu Anni, Tudur a Megan wrth dreialu eu sioe Nadolig fel eu bod yn cael mynd ymlaen i gyflwyno'r sioe i weddill ysgolion Cymru. Diolch yn fawr iddynt am y cyfle a dymuniadau gorau iddynt ar weddill y perfformiadau.

 • 041220-sioe1
 • 071220-sioe2
 • 071220-sioe313.11.20 Diwrnod Plant Mewn Angen

Llwyddom i gasglu £138.75 at achos Plant mewn Angen. Fe gymerodd pawb ran yn her 'Actia dy Oed' oedd yn cael ei gynnal gan Aled Hughes ac fe gyfrannodd pawb wrth roi arian am gael gwisgo byjamas i'r ysgol.


23.10.20 Diolchgarwch


02.09.20 Croesawu plant dosbarth meithrin.

imagePlant meithrin - Eleni rydym wedi croesawu 11 o blant bach newydd yn yr ysgol. Rhown groeso i Abner, Alanna, Alys, Elis Alun, Elis Wyn, Elsie, Huw, Indi, Keegan, Maia a Stan. Gobeithiwn y cawn nhw amser gwerth chweil yma ym Mhont y Gof.


18.11.20 Y Gof

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am Y Gof


18.10.19 'Ras Ofod'

imageLlongyfarchiadau i'r criw sydd wedi llwyddo i gwblhau her genedlaethol Sialens Ddarllen yr Haf, 'Ras Ofod' eleni.


16.10.19 Cit pel droed newydd

imageRydym fel ysgol wedi bod yn ffodus iawn i dderbyn cit pel droed newydd i'r ysgol, dyma'r cyngor chwaraeon yn y cit.


15.10.19 Llongyfarchiadau

imageLlongyfarchiadau i Owain Strain ar gael ei ddewis i dim rygbi Eryri.


26.06.19 Gala Nofio

imageLlongyfarchiadau i'r criw ddaeth yn 2il yn nghystadleuaeth Gala nofio eleni.


26.06.19 Criw mentrus

imageLlongyfarchiadau i griw ddosbarth blwyddyn 2 a 3 ar ddod yn ail yng nghystadleuaeth y criw mentrus eleni.


18.05.17 Gala Nofio

imageLlongyfarchiada' enfawr i griw'r Gala Nofio heddiw! Wedi llwyddo i ddod yn gyntaf allan o'r ysgolion gyda mwy nag 80 o ddisgyblion. Gwych iawn bawb!


27.03.17 Bore Coffi

imageDiolch i bawb am ddod draw i'r bore coffi ddydd Iau. Bu i bawb gael hwyl yn cogninio, sgwrisio a chasglu arian. Hoffai flwyddyn 5 a 6 ddiolch o galon i bawb am ddod i gefnogi. Bu i swm teilwng gael ei godi i elusenau. Dyma ambell lun o'r diwrnod.


23.03.17 Bore Coffi

imageDiolch yn fawr i rai o'r rhieni am ddod i mewn i'n helpu prynhawn 'ma i baratoi ar gyfer y bore coffi yfory. Mae plant 3,4,5 a 6 wedi bod wrthi'n coginio popeth o gacenni cri i frownis!
Dewch draw i'r ysgol 'fory rhwng 10-11 am baned, cacen a sgwrs! Cliciwch yma i weld mwy o luniau


17.03.17 Pêl Rwyd

imageYn dilyn eu llwyddiant yr wythnos diwethaf ym Mhorthmadog, bu i'r tîm gael mynd yn eu blaenau eto'r wythnos hon, i'r rownd nesaf, y tro hwn yn chwarae timau o Wynedd gyfan. Bu iddynt chwarae yn arbennig o dda, a bu i bawb ddod o'r twrnament yn wen o glust i glust. Llongyfarchiadau iddynt am fynd mor bell, a diolch anferthol i Heidi Bakwell (rhaint yn yr ysgol) am eu hyfforddi.


13-14.03.17 Plas Menai

imageDiolch i Blas Menai am y croeso dros y ddeuddydd diwethaf, mae pawb wedi cael andros o hwyl yn hwylio, kyakio, dringo a beicio! Cliciwch yma i gael rhywfaint o luniau o'n anturiaethau!!


22.11.16 Seiri'r Coed

imageMae'r Seiri wedi bod yn brysur yn paratoi at ei ffair Nadolig cyntaf yn Hwyl yr Wyl, Pwllheli y penwythnos hwn!


18.11.16 Plant Mewn Angen

imageY Cyngor Ysgol wedi llwyddo i gasglu £210 ar gyfer Plant Mewn Angen heddiw. Diolch i bawb am y gefnogaeth!


17.11.16 Llongyfarchiadau Gwenan Haf Jones

imageHoffai Ysgol Pont y Gof longyfarch Gwenan Haf Jones ar ei llwyddiant yn Rali Goffa James Trenholme y penwythnos diwethaf. Rhannodd ei phrofiadau gyda Blwyddyn 3 a 4.
Yn y llun gwelir rhai o blant a buodd yn brysur yn cynhorthwyo ar y noson.


 

Eco-Schools logo Ysgolion Iach logo Fairtrade logo Yr Eglwyd yng Nghymru