logo

Newyddion Plant Ysgol Rhieni Cysylltu cwricwlwm Noddwyr English
slideshow-4

Newyddion


10.11.22Jambori yr Urdd

Pawb wedi mwynhau yn Jambori yr Urdd bore ‘ma ac yn canu’n dda! Pob Lwc Cymru yng Nghwpan y Byd!

 • Image
 • Image2

9.11.22 Sesiwn chwaraeon

Diolch i Magi a Cerys (Byw’n Iach) am ddod atom i roi sesiwn chwaraeon i blant blwyddyn 3, 4, 5 a 6.

 • Image3
 • Image4

 

28.10.22 Ein Gwasanaeth Diolchgarwch eleni

Codwyd £117.72 tuag at Plant Mewn Angen gyda phres y casgliad. Diolch i'r rhieni am eu cefnogaeth.


28.10.22 Cawsom wasanaeth gan Nia

Cawsom wasanaeth gan Nia heddiw, mor falch cael ei chroesawu yn ôl atom.

 • Gwasanaeth gan Nia

28.10.22 Cyngor Ysgol eleni

Dyma ein Cyngor Ysgol eleni.

 • Cyngor Ysgol

28.10.22 Llongyfarchiadau Harri, Tomos ac Alan

Llongyfarchiadau Harri, Tomos ac Alan sydd wedi rhedeg y pellter mwyaf yn y clwb dal i fynd yn yr hanner tymor cyntaf. Daliwch ati.

 • Clwb dal i fynd

26.10.22 Tuduriaid i blant CA2

Diolch i Gwenda am ddod draw atom i gyflwyno hanes y Tuduriaid i blant CA2. Difyr iawn oedd gweld adeiladau Tuduraidd sydd o'n cwmpas ym Mhen Llŷn.

 • Tuduriaid
 • Tuduriaid

26.10.22 Rygbi a Hoci blwyddyn 5 a 6

Blwyddyn 5 a 6 wedi mwynhau’r rygbi a’r hoci heddiw. Pawb wedi bod yn blant ardderchog ac wedi chwarae’n dda iawn yn eu timau. Da iawn bawb.

 • Blwyddyn 5 a 6 ar ol bod yn chware Rygbi a Hoci

24.10.22 Cyngerdd Diolchgarwch

Cyngerdd Diolchgarwch

 • Poster Cyngerdd Diolchgarwch

18.10.22 Rygbi a Hoci blwyddyn 3 a 4

Blwyddyn 3 a 4 wedi cael amser da iawn yn y Rygbi a’r Hoci heddiw. Pawb wedi chwarae yn dda iawn a phawb wedi bod yn blant da iawn. Pleser mynd a nhw.

 • Blwyddyn 3 a 4 ar ol chware Rygbi a Hoci

12.10.22 Ysgol Abererch

Daeth plant blwyddyn 5 a 6 Ysgol Abererch draw am gêm o bêl rwyd a phêl droed. Trueni am y tywydd! Cafodd blwyddyn 3 a 4 gyfle i greu ffrindiau newydd hefyd wrth groesawu blwyddyn 3 a 4 Ysgol Abererch i'r dosbarth i greu addurniadau i'r ardd wyllt. Gobeithio cawn drefnu eto yn fuan.

 • Blwyddyn 5 a 6 Ysgol Abererch draw am gêm o bêl rwyd
 • Blwyddyn 5 a 6 Ysgol Abererch draw am gêm o bêl droed

10.10.22 Lois draw o Ddeintyddfa Glandwr

Dydd Llun diwethaf daeth Lois draw o Ddeintyddfa Glandwr i egluro ei gwaith bob dydd. Cyflwyniad difyr iawn a’r plant wedi mwynhau yn ei chwmni.

Diolch iddi am ei hamser.

 • Lois o Deintyddfa Glandwr yn gwneud cyflwyniad i'r plant
 • Lois o Deintyddfa Glandwr yn gwneud cyflwyniad i'r plant

03.10.22 Wythnos beicio i’r ysgol

Mae hi’n wythnos feicio i’r ysgol. Mae’r ysgol wedi bod yn llwyddiannus ar gael ein derbyn ar gynllun Teithiau Iach. Byddwn yn ceisio annog y plant i feddwl am yr amgylchedd wrth deithio o le i le.

Dyma rai o’r plant sy’n beicio i’r ysgol yn gyson.

 • Dyma rai o’r plant sy’n beicio i’r ysgol yn gyson.

23.9.22 Sesiwn arwyddo

Sesiwn arwyddo hefo Ceri a Sian dydd Gwener. Plant wedi cael cyfle i arwyddo i ganeuon Cymraeg poblogaidd.

 • Arwyddo
 • Arwyddo

20.9.22 Sgwters

Mae Ysgol Pont y Gof wedi bod yn llwyddiannus wrth i Sustrans dderbyn ein cais i fod yn rhan o gynllun Ysgol Teithiau Iach. Daeth Debbie Humphreys draw i gyflwyno'r cynllun i'r plant ac i roi hyfforddiant i ni ar ddefnyddio'r sgwteri yn ofalus.

 • Sgwters
 • Sgwters
 • Sgwters

16.9.22 Sied feics

Mae ganddom ni blant ffodus iawn yn Ysgol Pont y Gof wedi cael clamp o sied feics i ddal yr holl sgwteri newydd da ni wedi’i brynu gyda’r arian a godwyd o’r triathlon cyn yr Haf.
Hoffwn ddiolch yn fawr i’r plant a’u rhieni sydd wedi llwyddo i gasglu arian noddi ac i’r cwmnïau isod am ein cefnogi yn yr ymgyrch arbennig yma i godi £4,743.
Gwalch
Gwyliau Fferm Crugeran
T Newydd, Sarn
Kin & Co Abersoch
Griffith Williams & Co
SJ & S Williams
Dewi Wyn
G & S Supplies
Ashley Hughes
ac i Cariad Care Homes am brynu y sied i ni.
Bydd pawb yn cadw'n ffit yn Ysgol Pont y Gof rwan!
Diolch i bawb am gefnogi.

 • Sied beics


15.9.22 Smoothies

P‘nawn difyr ddoe yn blasu smwddi bendigedig Swig. Braf cael clywed Tom yn egluro sut mae wedi dechrau ei fusnes ei hun, maen hynod lwyddiannus. Cafodd y plant gyfle i greu eu smwddi eu hunain hefyd!

 • Smoothies
 • Smoothies
 • Smoothies

12.9.22 Dosbarthu woodchip

Diolch yn fawr iawn i Glwb Ffermwyr Ifanc Y Rhiw am helpu i ddosbarthu woodchip ar lawr y parc.

 • Dosbarthu Woodchip
 • Dosbarthu Woodchip

10.9.22 Coedlan

Diolch yn fawr i gwmni Gwalch am greu llain addysg yn y goedlan i ddisgyblion a chymuned lleol. Ardal wych i ddysgu am fywyd gwyllt Ysgol Pont y Gof ! Diolch yn fawr i bawb sydd wedi cynorthwyo ni hefo'r prosiect. Edrychwn ymlaen i wneud defnydd da o hono!

 • 031022-oedlan
 • CX


6.9.22 Criw cerdd

Diolch i’r criw Cerdd am ddod i gyflwyno gwahanol offerynnau i’r plant, roedden nhw yn wych wrth iddynt gyflwyno llawer o ganeuon cyfoes.


5.9.22 Sied

Diolch yn fawr
Mae’r cwt beics wedi mynd i’w le yn daclus. Prynwyd y cwt gyda’r arian godwyd wrth i’r plant wneud triathlon cyn yr haf. Da iawn nhw


15.7.22 Pob lwc blwyddyn 6

Gobeithio wnewch chi gyd fwynhau eich gwyliau Haf. Edrychwn ymlaen i'ch croesawu yn ôl ym mis Medi.


14.7.22 Tyfu tatws

Plant y Cyfnod Sylfaen wedi cael hwyl dda ar dyfu tatws tymor yma.


11.7.22 Trip Traeth CS

Aeth y Cyfnod Sylfaen i draeth Porthdinllaen am ddiwrnod o hwyl.


11.7.22 PC Rhiannon

Diolch i PC Rhiannon am ddod draw i egluro ychydig mwy i ni am ddiogelwch y We.

 • 180722-pc-rhiannon

8.7.22 Gwasanaeth Ffarwel Blwyddyn 6

Diolch am fod yn griw gwych sy'n llawn brwdfrydedd. Pob lwc i chi gyd ym Motwnnog.

 • 180722-ffarwelio
 • 180722-ffarwelio-2

5.7.22 Trip Traeth CA2

Ar ôl bod yn y Ganolfan yn Nofio, aeth plant CA2 i draeth Pwllheli i chwarae gemau cyn mynd i caffi Largo am hufen iâ blasus.


6.7.22 Codio Technocamps

Diwrnod difyr i flwyddyn 3 a 4 heddiw diolch i Technocamps. Plant wedi bod wrth eu boddau yn codio gyda lego a meddalwedd crumble. Llongyfarchiadau i George a Morgan ar lwyddo i wneud y raglen codio gorau.

 • 1

5.7.22 Cyngerdd Codi Calon

Diolch o waelod calon i bawb am wneud ein Cyngerdd Codi Calon yn noson lwyddiannus.
Hynod ddiolchgar i Anni Llŷn am arwain y noson a pherfformio, diolch i Glesni Owen, Criw o genod CFfI Y Rhiw, Emma Marie, ac wrth gwrs i blant Pont y Gof am eu perfformiadau hwyliog.
Diolch i’r Gymdeithas Rieni am ddarparu te a choffi a chacennau blasus. Diolch hefyd i’r gynulleidfa, mor braf gweld iard yr ysgol yn llawn dop.
Diolch i Mr Geraint Hughes am ei gydweithrediad parod bob amser, noson lwyddiannus iawn i godi arian tuag at Eglwys Llandegwnning.

 • 4

1.7.22 Triathlon

Dyna ddiwrnod! Diolch byth fod y glaw wedi cadw draw tan 3:30. Mae plant Pont y Gof wedi bod yn gweithio'n galed yn y triathlon heddiw i godi arian i'r ysgol er mwyn cael sied feics newydd. Da iawn i bob un ohonyn nhw am wneud eu gorau glas drwy redeg, nofio a beicio. Anhygoel!

 • 3

24.6.22 Plas Menai

Cafodd blwyddyn 4, 5 a 6 fynd i Plas Menai i aros am noson. Roedd pawb mor gyffrous. Aethom yno yn syth ar ôl i'r ysgol orffen. Aethom yn syth i'r neuadd i gael cyflwyniad gan ein mentorau ac yna i fyny i'r gegin i gael swper blasus. Cawsom ffilm cyn mynd i'n gwlâu... mi gysgodd rhai yn dda... eraill ddim cystal! Dydd Sadwrn, cawsom fynd ar Afon Menai i badl fyrddio, roedd 10 yn gallu mynd ar un padl fwrdd. Cawsom bicnic i ginio ac yna aethom i'r neuadd i chwarae gemau am y prynhawn cyn dechrau yn ôl am adref.

 • 2

22.6.22 Gwersi Addysg Bersonol a Pherthnasau

Dyna braf oedd cael croesawu Myfi sy’n dri mis oed a Cadi sy’n dair oed i’n dosbarth heddiw yn rhan o’r gwersi addysg bersonol a pherthnasau. Roedd pawb wedi dotio ac wedi dysgu llawer am y datblygiad o fabi i blentyn. Diolch Gwenan.

 • addysg-bersonnol-1
 • addysg-bersonnol-2

20.6.22 Diwrnod hyfryd i fwynhau’r mabolgampau a’r ffair haf.

Diwrnod hyfryd i fwynhau’r mabolgampau a’r ffair haf

Llongyfarchiadau mawr i bob un o’r plant am wneud eu gorau. A da iawn tîm Neigwl Diolch i chi gyd am ddod i gefnogi.

 • mabolgampau1
 • mabolgampau-2
 • mabolgampau-3

18.6.22 Cynnyrch ffair haf

Mae genod blwyddyn 3, 4, 5 a 6wedi bod yn brysur yn creu scrunchies i'w gwerthu yn y ffair haf eleni.
https://www.youtube.com/shorts/f3kvesKaQ4Q

Tra fod merched Cyfnod Allweddol 2 wedi bod yn gwneud 'scrunchies', mae'r hogia' wedi bod yn brysur yn gwneud potiau blodau hyfryd i'w gwerthu yn y ffair haf.

 • blodau

14.6.22 Sioe Twm Sion Cati yn Pontio ac yna ymlaen i Gastell Penrhyn!

Diwrnod i’r gofio yn gwylio sioe Twm Sion Cati yn Pontio ac yna ymlaen i Gastell Penrhyn! Yr haul yn tywynnu a phawb yn mwynhau.

 • pontio-1
 • pontio-2
 • pontio-3

12.6.22 - Parti adrodd yn Gwyl y Babell Llên fach

Parti adrodd yn Gwyl y Babell Llên fach bore ddoe yn Neuadd Dwyfor Pwllheli. Diolch iddyn nhw am fynd i gefnogi.

 • neuadd-dwyfor

30.5.22 Eisteddfod yr Urdd

Da iawn Lois Jones blwyddyn 3 a'r criw llefaru yn Eisteddfod yr Urdd eleni yn Ninbych. Diolch i Rhian, Anni a Catrin am eu dysgu.

 • llefaru
 • lois

25.5.22 - Priodas Matholwch a Branwen

https://www.youtube.com/watch?v=_npUUSIQ9lg&fbclid=IwAR2KMlBO-FpteifznYnjSrkszypls2z7YQB_k_1yJz_OwERXfuUXizJR_88


20.5.22 - Daeth Sara draw o Gwyrdd Ni i roi cyflwyniad i flwyddyn 3, 4, 5 a 6

Daeth Sara draw o Gwyrdd Ni i roi cyflwyniad i flwyddyn 3, 4, 5 a 6 am yr hinsawdd a'r tywydd. Diolch iddi am ei hamser a chyflwyniad difyr iawn.

 • 200522-sara-o-gwyrdd-ni

19.5.22 - Mae plant y Cyfnod Sylfaen yn cymharu ffermio heddiw ac ers talwm.

Mae plant y Cyfnod Sylfaen yn cymharu ffermio heddiw ac ers talwm. Diolch i Harri a Dylan o fferm Crugeran am ddod i gneifio o flaen y plant.

 • 190522-cyfnod-sylfaen-ffermio-1
 • 190522-cyfnod-sylfaen-ffermio-2

19.5.22 - Blwyddyn 3 a 4 yn brysur yn creu cartiau

Ar ôl eu hymweliad yn Amgueddfa Chwarel Llanberis, mae blwyddyn 3 a 4 yn brysur yn creu cartiau gan ddefnyddio motor i gario llechi.

 • 190522-amgueddfa-chwarel-llanberis-1
 • 190522-amgueddfa-chwarel-llanberis-2
 • 190522-amgueddfa-chwarel-llanberis-3

18.5.22 - Daeth Lad y ci bach i'r ysgol at flwyddyn derbyn a meithrin.

Daeth Lad y ci bach i'r ysgol at flwyddyn derbyn a meithrin. Cafodd y plant gyfle i ddysgu sut i ofalu am anifail anwes, roedd pawb yn mwynhau cael mwythau gyda'r ci bach.

 • 180522-lad-y-ci-1
 • 180522-lad-y-ci-2
 • 180522-lad-y-ci-3

18.5.22 - Blwyddyn 5 a 6 wedi chwarae’n arbennig o dda heddiw yn y gemau hoci ym Mangor.

Criw o flwyddyn 5 a 6 wedi chwarae’n arbennig o dda heddiw yn y gemau hoci ym Mangor. Da iawn chi!

 • 180522-hoci

18.5.22 - Aeth plant blwyddyn 3 a 4 i Eglwys Llandegwnning i barhau gyda'u gwaith tacluso

Yn y bore, aeth plant blwyddyn 3 a 4 i Eglwys Llandegwnning i barhau gyda'u gwaith tacluso a chael trefn gyda Mr Geraint Hughes.

 • 180522-eglwys-llandegwnning-1
 • 180522-eglwys-llandegwnning-2
 • 180522-eglwys-llandegwnning-3

28.5.22 Amgueddfa Lechi Llanberis

Diwrnod hynod ddifyr ddoe i flwyddyn 4, 5 a 6 yn Amgueddfa Lechi Llanberis.
Mwy o luniau yma; https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-ol9-x7CLiwKyeYy2RcSdc8Xan7XrC-r


12.5.22 Diolch i Harri Morus am ei lwyddiant gyda’i stori fer yng nghystadleuaeth BBC Radio Cymru

Diolch i Harri Morus am ei lwyddiant gyda’i stori fer yng nghystadleuaeth BBC Radio Cymru, cawsom y fraint o fod yng nghwmni Bethan Gwanas bore heddiw. Bore difyr dros ben! Cyflwynwyd pecyn o lyfrau gan Cyngor Llyfrau Cymru iddo fel gwobr am ei waith.
Diolch Bethan am sesiwn hwyliog a lot o chwerthin! A diolch i’r Cyngor Llyfrau am y llyfrau!

 • 130522-16
 • 130522-15-2

12.5.22 Trip ysgol i Plas yn Rhiw

Aeth y Cyfnod Sylfaen ar drip ysgol i Plas yn Rhiw a cawson nhw ddysgu am y byd a'r natur o'u cwmpas gyda Robert Parkinson. Diolch iddo am fore difyr. Bwytodd pawb eu picnic yno cyn mynd draw i fferm Trygarn i'w gweld yn godro'r gwartheg. Diolch i Rhys ac Eifion am y croeso cynnes, roedd pawb wedi mwynhau.

 • 130522-20
 • 130522-14
 • 130522-19
 • 130522-14

11.5.22 Garddio

Mae Mr Geraint Hughes yn dod at blwyddyn 5 a 6 i arddio pob prynhawn dydd Mercher. Edrychwn ymlaen i gael trefn ar yr ardd yn ystod y tymor, gan obeithio bydd cynnyrch yn ddigon da i'w werthu!

 • 130522-17

5.5.22 Llongyfarchiadau mawr i Gareth Williams

Llongyfarchiadau mawr i Gareth Williams ar gael ei ethol fel cynghorydd dros ben draw Llyn.


5.5.22 Gwaith cynnal a chadw yn Eglwys Llandegwnning

Mae blwyddyn 3 a 4 yn cyd weithio gyda Mr Geraint Hughes a thrigolion yr ardal i wneud gwaith cynnal a chadw yn Eglwys Llandegwnning. Wedi mwynhau yno yn y tywydd braf.

 • 130522-4

2.5.22 Sioe Nefyn

Llongyfarchiadau mawr i bawb gymerodd ran yn Sioe Nefyn. Dyma luniau o rai a dderbyniodd dystysgrif am eu gwaith celf.
Llongyfarchiadau i bawb arall fu’n cystadlu yn ystod y dydd hefyd.

 • 130522-1
 • 130522-2
 • 130522-3

6.5.22 Bwgan brain

Mae dosbarth derbyn wedi bod yn greadigol yn creu bwgan brain newydd i’r ysgol. Allwch chi helpu ni feddwl am enw i’r bwgan brain?

 • 130522-5

8.4.22 Llongyfarchiadau i Guto ar ennill y raffl Pasg

Llongyfarchiadau i Guto ar ennill y raffl Pasg. Gobeithio y gwnes di fwynhau’r holl siocled Guto. Diolch i bawb am gefnogi.

 • 130522-12

28.4.22 Trac newydd sbon o amgylch y cae

Dechrau tymor newydd gyda thrac newydd sbon o amgylch y cae. Pawb wrth eu boddau yn cael defnyddio'r trac.

 • 130522-7
 • 130522-6

26.4.22 Trip i'r Cwt Gafr

Y Dosbarth Meithrin wedi mwynhau eu hunain ar eu trip i'r Cwt Gafr.

 • 130522-13

 


2.4.22 - Eisteddfod yr Urdd

Llongyfarchiadau enfawr i bawb fu'n cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd eleni.
Llwyddodd y parti llefaru i ddod yn gyntaf, diolch yn fawr i Rhian Parry am eu dysgu.
Cafodd Lois 1af yn yr unawd a 3ydd yn y llefaru a chafodd Llio 3ydd yn yr alaw werin.
Pob lwc i bawb sydd yn mynd ymlaen i'r Eisteddfod yn Ninbych.

 • eisteddfod-yr-urdd-1-lrg
 • eisteddfod-yr-urdd-2-lrg
 • eisteddfod-yr-urdd-3-lrg

31.3.22 - Cyflwyniad gan Helen o Fanc HSBC

Diolch i Helen am gyflwyniad difyr ar sut i warchod ein harian.

 • cyflwyniad-helen-o-hsbc-lrg

31.3.22

Llongyfarchiadau enfawr i Harri Morus Griffiths ar ennill cystadleuaeth ysgrifennu stori fer Aled Hughes ar BBC Radio Cymru rhwng oedran 7 a 9. Mae Harri wedi bod yn sgwrsio gyda Al Hughes a Mari Lovegreen bore ma, ewch ar BBC Sounds i wrando yn ôl i gael yr hanes am ei stori fer.

 • llongyfarchiadau-i-harri-morus-griffiths-lrg

30.3.22 - Cyflwyniad Ffrindiau Dementia i CA2

Braf gallu croesawu siaradwyr gwadd yn ôl i’r ysgol ,daeth Mirain Llwyd atom ddoe i drafod Dementia.

 • ffrindiau-dementia-ca2-1-lrg
 • ffrindiau-dementia-ca2-2-lrg

29.3.22 - Coleg y Bala - Blwyddyn 5 a 6

Tro blwyddyn 5 a 6 oedd hi i fynd i Goleg y Bala heddiw ac mae nhw wedi mwynhau eu hunain yno yn y tywydd braf.

 • coleg-bala-5-a-6-lrg

28.3.22 - Coleg y Bala - Blwyddyn 3 a 4

Mae blwyddyn 3 a 4 wedi cael diwrnod da iawn yng Ngholeg y Bala heddiw yn gwrando ar hanes y Pasg. Diolch yn fawr iawn iddynt am y croeso.

 • coleg-bala-3-a-4-lrg

25.3.22

Mae'r dosbarthiadau wedi bod yn brysur yn ystod yr wythnos yn creu anrhegion Sul y Mamau.

 • 250322-1
 • 250322-2

23.3.22

Daeth y Parchedig Kevin Ellis draw a cawsom wasanaeth eithaf gwahanol - gwers ar sut i goginio bara mewn 50 eiliad!

 • 230322-4
 • 230322-5

23.3.22 Clwb ar ol ysgol y Cyfod Sylfaen.

Cerddom ni o amgylch y pentref a chael sgwrs gyda'n cymdogion. Diolch i Carys a'r genod am ddangos yr wyn llwarth i'r criw. Yna, aethom yn ol i'r ysgol i gael gemau ar y cae yn y tywydd braf.

 • 230322-1
 • 230322-2
 • 230322-3

22.3.22

Diwrnod da iawn heddiw yn y rygbi. Y criw wedi chwarae yn andros o dda ac wedi mwynhau ei hunain! Da iawn i bob un am wneud eu gorau. Braf cael mynd yn ôl i gystadleuaeth chwaraeon unwaith eto, mwy o gyfleoedd i ddod.

 • 220322-1
 • 220322-2

18.3.22

Cafodd pawb gyfle i fwynhau y cacennau bendigedig roeddent wedi bod wrthi yn brysur yn eu gwneud.

 • 180322-newyddion-1-lrg
 • 180322-newyddion-2-lrg
 • 180322-newyddion-3-lrg
 • 180322-newyddion-4-lrg
 • 180322-newyddion-5-lrg

17.3.22

Diolch o waelod calon i bawb am eu rhoddion hael tuag at gronfa Wcrain. Mae’r holl nwyddau wedi dechrau ar eu taith o Bont y Gof tuag at ffiniau Wcrain. Anhygoel. Thank you very much, these bags and boxes and all of the donations have started on their journey to the Ukraine’s border. Pobi Heddiw hefyd, mi fu pawb yn yr ysgol yn brysur yn pobi cacennau bach i'w gwerthu ddydd Gwener er mwyn casglu arian tuag at bobl Wcrain.

 • 170322-newyddion-1-lrg
 • 170322-newyddion-2-lrg

17.3.22

Cynhaliwyd clwb chwaraeon ar ôl ysgol i blant y Cyfnod Sylfaen. Pawb wedi mwynhau!

 • 160322-newyddion-1-lrg
 • 160322-newyddion-2-lrg
 • 160322-newyddion-3-lrg

17.3.22

Daeth Huw Griffiths i'r ysgol i gyflwyno cân y dalgylch. Rydym yn gyffrous iawn i glywed gweddill y gân a gallu ei chanu i gyd.

 • 170322-newyddion-3-lrg
 • 170322-newyddion-4-lrg

16.3.22

Criw o flwyddyn 6 wedi mwynhau yn yr athletau heddiw ac wedi gwneud eu gorau glas.


10.3.22

Dyma ni pawb wedi mwynhau wythnos arall o goginio. Pwdin i blesio'r dant melys wythnos yma

 • coginio-1
 • coginio-2
 • coginio-3
 • coginio-4
 • coginio-5
 • coginio-69.3.22

Diolch i'r parchedig Kevin am ddod i'r ysgol i roi gwasanaeth. Dysgom ni beth oedd pwrpas gwahanol rannau o'i wisg a'r rhesymau am y lliwiau gwahanol.

 • parchedig-kevin-1
 • parchedig-kevin-3
 • parchedig-kevin-4
 • parchedig-kevin-5
 • parchedig-kevin-6
 • parchedig-kevin-7
 • parchedig-kevin2


Braf cael croesawu Gwenllian o’r tîm ailgylchu dydd Mercher i egluro beth maen nhw’n ei wneud yn y gwaith a beth sydd angen i ni ei wneud er mwyn gwarchod yr amgylchedd.

 • ailgylchu-1
 • ailgylchu-2
 • ailgylchu-3

6.3.22

Agorwyd siop cyfnewid llyfrau eleni. Daeth pawb a llyfr oeddent wedi cael digon ohono i'r ysgol a'i gyfnewid gyda llyfr rhywun arall.

 • 1
 • 2
 • 3

5.3.22

Diolch yn fawr iawn i Wil Parry o Ynni Llŷn am ddod i ddangos car trydan i blant y Cyfnod Sylfaen.

 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

3.3.22

Mwynhau yn y clwb.

 • 030222-1-lrg
 • 030322-2-lrg
 • 030322-3-lrg
 • 030322-4-lrg

3.3.22

‘Catwalk’ difyr yn llawn cymeriadau lliwgar bore heddiw. Diolch i bawb am fynd i ymdrech arbennig. Roedd pawb yn werth eu gweld.


2.3.22

Mae bwrlwm y clybiau wedi cychwyn gyda plant y Cyfnod Syflaen yn paratoi pitsa i swper heno.

 • 020322-1-lrg
 • 020322-2-lrg
 • 020322-3-lrg

1.3.22

Dyma blwyddyn 3 a 4 yn ceisio troi eu crempogau yn y badell... ambell un wedi perffeithio'r grefft...ambell un arall angen 'chydig o ymarfer...

 • 010322-1-crempog-lrg
 • 010322-2-crempog-lrg
 • 010322-3-crempog-lrg
 • 010322-4-crempog-lrg
 • 010322-5-crempog-lrg
 • 010322-6-crempog-lrg


1.3.22

Dydd Gwyl Dewi Hapus i Bawb. Gwnewch y pethau bychain!

 • 010322-1-lrg
 • 010322-2-lrg
 • 010322-3-lrg
 • 010322-4-lrg
 • 010322-5-lrg
 • 010322-6-lrg

17.2.22

Mae blwyddyn 3 a 4 wedi dysgu stori Rhys a Meinir ar eu cof wythnos yma gyda'r symudiadau.


16.2.22

Cafodd blwyddyn 1 a 2 groeso mawr gan y busnesau lleol heddiw wrth ddosbarthu eu posteri a sticeri ailgylchu o gwmpas yr ardal.

 • posteri-1
 • posteri-2
 • 7
 • posteri-4
 • posteri-5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6-sml

15.2.22

Sioe Mewn Cymeriad - Owain Glyn Dŵr ein arwr cenedlaethol

Diolch i Gwion am gyflwyno ei hanes i flynyddoedd 3, 4, 5 a 6.

 • 150222-1-lrg
 • 150222-2-lrg
 • 150222-3-lrg
 • 150222-4-lrg

15.2.22

Mae plant Cyfnod Sylfaen wedi bod yn brysur yn casglu llawer o sbwriel ar draeth Towyn heddiw ac ymlaen i weld y tyrbein gwynt yn Crugeran ar y ffordd adref. Roedd pawb wedi mwynhau.


11.2.22

Wythnos Iechyd Meddwl plant. Dyma'r Cyfnod Sylfaen yn cael sesiwn meddwlgarwch.

 • bl1a2-3
 • meithrin-2
 • meithrin-3

Blwyddyn 1 a 2

 • bl1a2
 • bl1a2-2
 • bl1a2-3

10.2.22

Diwrnod gwerth chweil yn Nant Gwrtheyrn. Diolch iddynt am y croeso. Pawb wedi mwynhau dysgu am hanes y pentref bach hudolus ac wedi gwneud yn arbennig o dda i gerdded i fyny'r allt serth!

 • 100222-1-lrg
 • 100222-2-lrg
 • 100222-3-lrg
 • 100222-4-lrg

10.2.22

Diolch am yr holl boteli llefrith, mae dosbarth y Cyfnod Sylfaen wedi bod yn brysur yn adeiladu iglw.

 • iglw-1
 • iglw-2
 • iglw-3
 • iglw-4
 • iglw-5

8.2.22 - Gwarchod yr Amgylchedd

Mae plant y Cyfnod Sylfaen yn dysgu sut i ofalu am yr amgylchedd. Cofiwch chi wneud run peth.


7.2.22

Mae blwyddyn 3 a 4 wedi bod yn efelychu gwaith yr artist Cymreig, Lisa Eurgain. Dyma luniau o Garn Fadryn, Y Rhiw ac Ynys Enlli.

 • 070222-1-lrg
 • 070222-2-lrg

3.2.22

Diwrnod llawn hwyl yn dathlu Dydd Miwsig Cymru. Cawsom groesawu Edwin i'r ysgol gyda'i offerynnau amrywiol, a diolch i Mrs Jones am baratoi cwis i ni. Diwrnod penigamp yn gwerthfawrogi cerddoriaeth Gymraeg o bob math.

 • 030222-1-lrg
 • 030222-2-lrg
 • 030222-3-lrg

2.2.22

Diolch o waelod calon i Tudur Phillips am ddod i'r ysgol i ddangos ei dalentau ac am roi sesiwn Clocs Ffit i bawb yn yr ysgol.
Pawb wedi mwynhau yn arw.
Llongyfarchiadau i Ianto Pattinson, William a George am lwyddo i neidio dros yr hances 9 gwaith!!
'Dwi'n siwr fod llawer wedi mynd adref i ymarfer neidio dros hances...

 • 020222-1-lrg
 • 020222-2-lrg
 • 020222-3-lrg
 • 020222-4-lrg
 • 020222-5-lrg

1.2.22

Dathlu’r flwyddyn newydd Tsieinaidd, diolch i staff y gegin am goginio pryd Tsieiniaidd bendigedig i ni.

 • 010222-1-lrg
 • 010222-2-lrg
 • 010222-3-lrg
 • 010222-4-lrg

29.1.22

Cafodd blwyddyn 5 brofiad go wahanol heddiw wrth weithio gyda cyflwynydd Radio Cymru Marc Griffiths i greu podlediad. Gobeithio cawn glywed y podlediad yn fuan.

 • 290122-1-lrg
 • 290122-2-lrg
 • 290122-3-lrg

28.1.22

Blwyddyn 5 a 6 yn mwynhau yn y Clwb Cyfrifiadur.

 • 280122-1-lrg
 • 280122-2-lrg
 • 280122-3-lrg

25.1.22 - Dathlu penblwydd Urdd Gobaith Cymru yn 100 mlwydd oed.

Cyfrannodd CA2 tuag at dorri record y byd gyda Urdd Gobaith Cymru drwy uwchlwytho fideos ar y we ohonynt yn canu can Mistar Urdd.

Cafodd Cyfnod Sylfaen barti yn y bore i ddathlu penblwydd Mistar Urdd, gyda llond lle o gacennau blasus a digon o weithgareddau hwyliog!

 • newyddion-1-lrg
 • newyddion-2-lrg
 • newyddion-3-lrg

25.1.22 - Dathlu Dydd Santes Dwynwen

Mi fuodd Blwyddyn 5 a 6 yn brysur yn coginio bisgedi siap calonnau. A bu blwyddyn 3 a 4 yn brysur yn defnyddio eu sgiliau TGCH creadigol i greu cerdyn.

 • newyddion-4-lrg
 • newyddion-5-lrg
 • newyddion-8-lrg

23.1.22

Ers dod yn ôl ar ôl gwyliau'r Nadolig, mae Miss Jones wedi bod yn cynnal sesiwn ffitrwydd yn ystod amser chwarae.

 • newyddion-6-lrg
 • newyddion-7-lrg

22.12.21

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i chi gyd, gan holl staff ysgol Pont y Gof.


21.12.21

Llwyddodd blwyddyn 3 a 4 i werthu 58 o goed Nadolig eleni. Gnaethpwyd £112.25 o elw. Hefyd, llwyddom i werthu 52 copi o bapur newydd y Gof, felly roedd hynny'n £52 ychwanegol.


21.12.21

Mae blwyddyn 3 a 4 wedi bod yn cael gwersi recorder gan Mrs Catrin Jones yn ystod y tymor, ac mae Ela yn cael gwersi’n wythnosol. Dyma gân Nadoligaidd i uno pawb. Mwynhewch


20.12.21

Daeth Sion Corn heibio gyda llond y sach o anrhegion i'r plant. Lwcus iawn.


19.12.21

Mi fu y Cyfnod Sylfaen a blwyddyn 3 a 4 yn coginio bisgedi blasus wythnos yma.


17.12.21

Perfformiwyd dau gyngerdd Nadolig eleni. Un yn y Cyfnod Sylfaen a'r llall gan yr ysgol gyfan. Hanes Babwscha oedd ein cyngerdd eleni.

Dilynwch y linc i fynd i weld cyngerdd Nadolig plant y Cyfnod Sylfaen.


15.12.21

Tro y Cyfnod Sylfaen oedd hi heddiw i gael noson hwyr ar ol ysgol yn chwarae gemau gwirion. Cafodd pawb lawer o hwyl.


15.12.21 - Diwrnod Siwmperi Nadolig

Diolch yn fawr i staff y gegin, Anti Marina, Anti Lona ac Anti Carys am y cinio bendigedig heddiw. Pawb wedi mwynhau’r cinio yn ofnadwy, blasus iawn.


14.12.21

Daeth y Tad Kevin i'r ysgol i gynnal sesiwn Christingl gyda blwyddyn 5 a 6. Diolch yn fawr iawn iddo am ei amser, roedd y plant wedi mwynhau yn fawr. Cawsom ddigon o orenau i bawb yn yr ysgol gael cyfle i wneud christingl hefyd.


13.12.21

Cynhaliwyd noson ffilm yn y neuadd i blant Cyfnod Allweddol 2. Home Alone oedd y ffilm ddewiswyd gan bawb.


10.12.21 Sioe Yr Heriau Hurt Dydd Mercher

Wel am sioe dda. Lot o chwerthin, gweiddi a chael gwneud pethau hollol hurt! Diolch @trydanni @Twudur a Megan Llŷn. 👏🏼👏🏼👏🏼

 • sioe-heriau-hurt-1-lrg
 • sioe-heriau-hurt-2-lrg
 • sioe-heriau-hurt-3-lrg
 • sioe-heriau-hurt-4-lrg

10.12.21

Mae Seiri’r Gof yn brysur y Nadolig hwn yn creu addurniadau i’w gwerthu fel rhan o’u prosiect mentergarwch.


6.12.21 Sioe Cymeriad Roald Dahl

Diolch yn fawr i Tudur am y sioe mewn cymeriad- Roald Dahl.
Pawb wedi mwynhau dysgu am yr awdur enwog.

 • roald-dahl-1-lrg
 • roald-dahl-2-lrg

19.11.21 Diwrnod Plant Mewn Angen

Llongyfarchiadau mawr i bawb am lwyddo i redeg/cerdded 281 milltir yn yr ysgol heddiw ar gyfer her #Amdani21 @BBCRadioCymru a @boimoel.
Anhygoel 👏🏼
Rydym wedi casglu swm o £140.50 tuag at yr achos arbennig.

 • 241121-her-1
 • 241121-her-2
 • 241121-her-3
 • 241121-her-4

12.11.21

 • newyddion-12-11-21-1
 • newyddion-12-11-21-2

10.11.21

Diolch i Tudur am gyflwyniad i Dudalen y Plant yn ein papur bro, Llanw Llŷn.
Rwy’n siwr y bydd sawl un o’r plant yn mynd ati i feddwl am syniadau creadigol i’w cynnwys ar y dudalen mis nesaf.

 • newyddion-10-11-21-1
 • newyddion-10-11-21-2
 • newyddion-10-11-21-3
 • newyddion-10-11-21-4

5.11.21 Y Carped Coch!

Pawb yn edrych yn hynod smart yn eu gwisgoedd heddiw. Y grwpiau wedi gweithio'n galed i greu y ffilmiau ac yn sicr wedi cael cyfle i ddatblygu eu sgiliau creadigol gyda'r holl waith perfformio a golygu.
Mi fydd heddiw'n ddiwrnod i'w gofio i bawb rwy'n siwr.
Ewch draw i wefan Youtube yr ysgol i weld eu campweithiau!

 • newyddion-5-11-21-1
 • newyddion-5-11-21-2
 • newyddion-5-11-21-3
 • newyddion-5-11-21-4

5.11.21 Derbyn eu gworbrau wrth gerdded hyd y Carped Coch2.11.21

Ar y dydd Gwener cyn y gwyliau, cafodd plant blwyddyn 3, 4, 5 a 6 gyfle i arddangos eu dyfeisiau difyr.
Wel am anhygoel, roedd pawb wedi bod wrthi yn ddiwyd yn gwneud eu dyfais arbennig eu hunain. Roedd gwaith pob un ohonynt yn werth eu gweld.
Da iawn chi blant.

 • newyddion-2-11-21-1
 • newyddion-2-11-21-2

23.10.21 Dyma ein gwasanaeth Diolchgarwch eleni.15.10.21 Sêr yr Wythnos

 • 1510210ser-yr-wythnos-3

15.10.21 Sêr yr Wythnos

 • newyddion-15-11-21-1

14.10.21 Diolch yn fawr iawn Rhys Gwyn Roberts

Diolch o waelod calon i Rhys eto am daith hynod ddifyr.
Y plant wedi dysgu llawer ac wedi mwynhau yn arw er gwaetha Morus y gwynt!
Diolch yn fawr iawn Rhys Gwyn Roberts

 • morus-1
 • morus-2
 • morus-3
 • morus-4
 • morus-5
 • morus-6

10.10.21 Sêr yr Wythnos

 • ser-2

3.10.21 Sêr yr Wythnos

 • ser-1

27.9.21 Dosbarth cadw'n heini ar-lein gyda Dementia Actif Gwynedd.

Cafodd y Cyfnod Sylfaen ddosbarth cadw'n heini ar-lein gyda Dementia Actif Gwynedd. Ar ddiwedd y sesiwn mi ganodd y plant i'r bobl. Roedd aelodau Dementia Actif wrth eu boddau, gobeithio cawn wneud hyn eto yn fuan!

 • dementia

20.9.21 Mynd am dro i Garnfadryn

Ar ddechrau'r wythnos cafodd plant y Cyfnod Sylfaen fynd am dro i Garnfadryn a chael dod i adnabod yr ardal yn well gyda Rhys Gwyn Roberts. Diolch o waelod calon iddo, roedd hi'n daith hynod o ddifyr. Roedd y plant wedi mwynhau yn arw ac wedi dysgu llawer am yr ardal a'r byd natur.

 • garn-1
 • garn-2
 • garn-3
 • garn-4
 • garn-5

03.09.21 Croeso!

Eleni, rydym yn croesawu 9 o blant bach i'r ysgol. Gobeithio y cewch amser arbennig yma ym Mhont y Gof.

 • 241121-croeso

 

Eco-Schools logo Ysgolion Iach logo Fairtrade logo Yr Eglwyd yng Nghymru