logo

Newyddion Plant Ysgol Rhieni Cysylltu cwricwlwm Noddwyr English
homess-21

Newyddion

 

27.05.24 - Eisteddfod yr Urdd 2024

Llongyfarchiadau enfawr i'r plant a fu'n cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd wythnos diwethaf.
Roedd hi'n bleser gweld y plant yn perfformio ar y llwyfan. Da iawn chi.

 • plant cyn perfformiad eisteddfod gwisgo ddillad hen
 • Plant yn perfformio ar llwyfan yn eisteddfod yn dawnsio

24.05.24 - Traeth Rhosgor

Cafodd blwyddyn 5 a 6 ddiwrnod gwych ar draeth Rhosgor yn chwilio am lestri o'r llongddrylliad 'Y Cyprian' a chael gweld y morloi.
Diolch am y croeso a gawsom yn Amgueddfa forwrol Nefyn yn y bore.


23.05.24 - Trip Cyfnod Sylfaen

Cawsom ddiwrnod bendigedig ym Mhlas y Rhiw, Tŷ Engan a Trygarn.
Diolch yn fawr iawn am y croeso. Pawb wedi mwynhau’n arw.


29.4.24 - Wythnos dysgu yn yr awyr agored

Pawb wedi mwynhau chwynu, plannu, creu Bwgan Brain a gwesty trychfilod.
Diolch i Charlotte am ein helpu i greu’r gwesty.

 • Plant wedi adeiladu gwesty trychfilod
 • Plant yn sefyll o flaen Bwgan Brain aeth y nhw greu
 • Plant yn yn plannu a chwynu

 

16.3.24

Llongyfarchiadau mawr i'r parti adrodd ar lwyddo i gael 2il yng nghystadleuaeth Urdd y Sir. Roeddech chi'n werth eich clywed. Diolch o waelod calon i Rhian Parry am eu hyfforddi.

 • Parti Adrodd yn cymryd rhan yn Eisteddfod yr Urdd y Sir ac yn gwysgo coch

15.3.24

Dyna hyfryd oedd derbyn gwobr Efydd Ysgol Teithio Llesol heddiw. Diolch Debbie am ei anfon. Cafodd yr Ysgol Werdd gyfle i gyflwyno'r tystysgrif a'r plac a diolch iddynt am ddodbarthu'r sticeri lliwgar i bawb. Daeth y wobr yn amserol iawn wrth i ni fod yng nghanol bythefnos Stroliwch a Rholiwch.

 • Plant sydd yn Ysgol Werdd yn gafael tystysgrif a plac ar ol dosbarthu sticeri lliwgar i bawb
 • Dau plentyn sydd yn Ysgol Werdd yn sefylll wrth ymyl wal Ysgol Werdd

 


7.3.24

‘Catwalk’ heddiw i ddangos y gwisgoedd anhygoel wrth ddathlu Diwrnod y Llyfr! Diolch i bawb am fynd i’r fath ymdrech eto eleni.

 • Plant yn gwysgo i fynu fel cymeriadau o llyfrau ar gyfer diwrnod llyfr
 • Plant yn gwysgo i fynu fel cymeriadau o llyfrau ar gyfer diwrnod llyfr
 • Plant yn gwysgo i fynu fel cymeriadau o llyfrau ar gyfer diwrnod llyfr
 • Plant yn gwysgo i fynu fel cymeriadau o llyfrau ar gyfer diwrnod llyfr
 • Plant yn gwysgo i fynu fel cymeriadau o llyfrau ar gyfer diwrnod llyfr
 • Plant yn gwysgo i fynu fel cymeriadau o llyfrau ar gyfer diwrnod llyfr

6.3.24

Blwyddyn 6 ar eu ffordd adref ar ôl cael amser bythgofiadwy yn y brifddinas! 󠁧󠁢󠁷Roedd pawb yn amlwg wedi mwynhau ac wedi cael amser anhygoel.

 • Plant yn stadiwm principality
 • Plant yn sefyll tu ol i arwydd Sain Ffagan
 • Plant tu allan i theatr genedlaethol Cymru

5.3.24

Blwyddyn 6 wrth eu boddau yn y brifddinas!

 • myfyrwyr yn y senedd
 • plant yn gael tynnu llun oflaen y dwr

󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿


4.3.24

Blwyddyn 6 wedi cyrraedd yn saff ar ôl cael cinio yn Llanelwedd ar y ffordd i lawr.

 • lun o blant yn eistedd ar mainc picinic

 


4.3.24

Llongyfarchiadau MAWR i griw yr Urdd ar ddod yn gyntaf gyda’r gân actol heno.
Perfformiad arbennig gan bob un, da iawn chi am wneud eich gorau glas.
Diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi bod wrthi yn eu hyfforddi.

 • plant yn perfformio ar lwyfan
 • plant yn perfformio ar lwyfan
 • plant yn perfformio ar lwyfan

 


1.3.24

Dathlwyd Dydd Gwyl Dewi eleni drwy gael cerddoriaeth Gymraeg ar yr iard, dawnsio gwerin, coginio a sglaffio cacennau cri!

 • plant mewn crysau cymru dathlu dydd gwyl dewi
 • plant mewn crysau cymru dathlu dydd gwyl dewi
 • plant mewn crysau cymru dathlu dydd gwyl dewi

 


27.3.24

Diolch yn fawr i Rhys am ddod draw i blannu hadau blodau gwyllt gyda'r Ysgol Werdd.

 • plant yn garddio gyda rhys

 


29.2.24

Bydd Cwt Eto ac Eto ar agor eto ddydd Sul yma.
Galwch draw ryw dro rhwng 10am a 3pm i helpu’ch hun i ddillad ysgol am ddim.
Mae mwy o ddillad wedi cyrraedd y cwt mis yma, diolch am yr holl gyfraniadau.
(Cofiwch gau y drws ar eich hôl os gwelwch yn dda rhag i’r gwynt falu’r drws)


29/02/24


Cawsom brynhawn bendigedig yn perfformio i’r gymuned i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi. Diolch o galon i Ganolfan Fenter Congl Meinciau am y croeso.


 • Plant yn perfformio i ddathlu Dydd Gwyl Dewi yn Ganolfan Fenter Congl
 • Plant yn perfformio i ddathlu Dydd Gwyl Dewi yn Ganolfan Fenter Congl

28/02/24 - Pobl sy'n ein helpu ni.


Diolch PC Rhiannon am ddod draw heddiw i ddysgu'r plant am bobl sy'n ein helpu ni yn y gymuned a diogelwch y we. 👮🏽
 • gwasanaeth PC Rhiannon
 • pc-rhianon

26.2.24

Llongyfarchiadau mawr i bawb fu’n cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd dros y penwythnos a diolch am y perfformiadau yn y gwasanaeth heddiw. Mwy o gystadlu i ddod! Pob lwc i bawb.

 • Eisteddfod - Llun 1
 • Eisteddfod - Llun 2

22.02.24

Tybed beth sy'n cael eu creu yn Nghlwb Seiri'r Gof ar ddydd Iau?
Rydym wedi altro a buddsoddi ar ein safle gwaith coed yn ddiweddar. Diolch i bawb sydd wedi helpu i'w wneud.

 • Clwb

22.02.24

Diolch i Mr Gwyn Ellis am ddod o'r archifdy i roi hanes tref Pwllheli i blant CA2. Roedd hi'n braf gweld hen luniau a thrafod y cysylltiadau. Edrychwn ymlaen i fynd yno ar taith gerdded wythnos nesaf.

 • Gwyn Ellis

19.02.24

Yr Ysgol Werdd wedi bod wrthi yn cael trefn ar yr ardd yn barod i blannu.

 • Ysgol Werdd

09.02.24

Diwrnod prysur yn dathlu Dydd Miwsig Cymru a diwrnod Gwisgo’n lliwgar neu’n llachar!

Cawsom gyfle i;

 • Gwrando’n fyw ar Ifan Swnami yn ateb cwestiynau a chynnal cwis.
 • Daeth y fan lyfrgell i’r ysgol.
 • Dysgu am ddiogelwch ar y strydoedd ar lonydd yn y tywyllwch.
 • Ac mi fydd fideo o’r plant yn canu eu hoff gân Cymraeg yn rhan o gystadleuaeth Menter Iaith Gwynedd ar dudalen Facebook cyhoeddus yr ysgol cyn pen dim.
 • Diwrnod Prysur yn Ysgol
 • Diwrnod Prysur yn Ysgol
 • Diwrnod Prysur yn Ysgol

08.02.24


Diolch i Caryl o’r archifdy am sgwrs ddifyr bore ‘ma am sut oedd ein cartrefi amser maith yn ôl.

 • plant yn dysgu am hanes eu catrefi
 • plant gwysgo i fyny
 • plant yn dysgu am hanes eu catrefi

 


02.02.24

Mae’r cyngor ysgol wedi bod yn brysur yn paratoi ‘Cwt eto ac eto’. Mi fydd clo y cwt ar agor dydd Sul cyntaf pob mis, gan ddechrau dydd Sul yma!!! Galwch draw ryw dro rhwng 10am a 3pm i helpu’ch hun i ddillad ysgol am ddim. Ffordd wych o helpu’r amgylchfyd♻️🌎 (Cofiwch gau y drws ar eich hôl os gwelwch yn dda rhag i’r gwynt falu’r drws)

 • cyngor-ysgol

01.02.24 -Darllen Co

Diolch o galon i Anni am ddod draw i gyd-gyflwyno rhaglen Darllen Co. i rieni’r ysgol. Rydym yn hynod gyffrous i gael gwneud defnydd lawn o’r wefan.

 • Plant yn gwarando ar Anni o Darllen Co

01/02/24 - Gofalu am Ani

Cawsom fore prysur yn gofalu am Ani ci Miss Williams. Roedd pawb wedi mwynhau yn arw.

 • plant
 • plentyn

31/01/24 - Trip i Ysbyty Bryn Beryl

Cawsom brynhawn difyr iawn yn canu a rhoi cardiau i godi calonnau cleifion yn Ysbyty Bryn Beryl. Diolch yn fawr iawn am y croeso. Pawb wedi mwynhau yn arw.

 • Plant Ysgol yn Ysbyty Bryn Beryl

26.01.24 – Taith o amgylch Botwnnog

Cafodd Blwyddyn Derbyn fore difyr yn dysgu sut mae Botwnnog wedi newid dros y blynyddoedd. Bûm yn cymharu bob lleoliad gan edrych ar luniau du a gwyn a dynnwyd ers talwm. Ydych chi'n gwybod lle ydym ym mhob llun?

 • Plant Ysgol Pont y Gof
 • Plentyn gyda llun
 • Plant Ysgol Pont y Gof

25.01.24 - Mwynhau yn Nghlwb Seiri'r Gof

Mwynhau yn Nghlwb Seiri'r Gof amser cinio.

 • Dau plentyn yn torri pren

25.01.24 - Cystadleuaeth Sion a Sian

Mi gawson ni sbort yn cynnal cystadleuaeth Sion a Sian yn y gwasanaeth ddoe i ddathlu dydd Santes Dwynwen! 😅💗

 • Dau plentyn yn chware Sion a Sian

25.01.24 – Diwrnod Golchi Beti Bwt

Plant Meithrin a Derbyn wedi bod yn brysur yn helpu Beti Bwt i olchi dillad.

 • Plant yn helpu Beti Bwt
 • Plant yn helpu Beti Bwt
 • Plant yn helpu Beti Bwt

24.01.24

Dyma'r Cyngor Ysgol yn cael trefn ar y Cwt Eto ac Eto.

 • Plant yn cael trefn ar y cwt-eto-a-eto

11.01.24 – Gwasanaeth gan Debbie Ysgol Iach

Diolch i Debbie am ddod i roi cyflwyniad i ni ar ddiogelwch y ffyrdd. Mor bwysig ydi hi i wisgo’n llachar yn y tywyllwch yn enwedig yn y Gaeaf wrth iddi dywyllu yn fuan.

 • 170124-gwasanaeth-debbie

21.12.23 – A dyna ni am 2023, Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda gan bawb o ysgol Pont y Gof.


20.12.23 – Trip Ysgol Cyfnod Allweddol 2

Aeth blwyddyn 3, 4, 5 a 6 i weld sioe Wonka i Pontio, cafodd pawb fynd a fferins gyda nhw i wylio’r ffilm!


19.12.23 – Coginio bisgedi Nadolig

Cawsom goginio bisgedi blasus a’u haddurno.

 • 170124-bisgedi-blasus

18.12.23 – Canu o dan y goeden yng Nghongl Meinciau

Aeth blwyddyn 3 a 4 i Congl Meinciau i berfformio i’r gymuned. Braf oedd gweld pawb yn mwynhau a’r plant yn canu carolau a chael sgwrs gyda’r gwrandawyr.


18.12.23 – Gwasanaeth yn yr Eglwys gan y Parchedig Kevin

Diolch i’r parchedig Kevin am drefnu gwasanaeth arbennig yn Eglwys Beuno Sant i blant Cyfnod Allweddol 2.

 • 170124-gwasanaeth-kevin

15.12.23 – Cinio Dolig a diwrnod Siwmper Nadolig

Diolch eto eleni i staff y gegin am baratoi cinio bendigedig. Cafwyd pryd o fwyd blasus dros ben a phawb yn sglaffio gan wisgo eu siwmperi Nadolig. Roedd yr ymdeimlad Nadoligaidd yn hyfryd yn ystod y dydd.

 • 170124-cinio-dolig

14.12.23 – Cyngerdd Nadolig

Ar ôl wythnosau o baratoi, daeth diwrnod y cyngerdd Nadolig. Perfformiwyd yn y prynhawn ac eto wedyn gyda’r nos. Roedd neuadd Sarn yn orlawn a phawb yn cael gwledd. Diolch i’r plant am roi perfformiadau arbennig i bawb.


8.12.23 - Cwt eto ac eto

 • 170124-cwt-eto-ac-eto

7.12.23 – Trip Cyfnod Sylfaen i Siop Y Fferm Abersoch

Cawsom groeso cynnes yn Siop y Fferm Abersoch. Roedd y plant wrth eu boddau yn cyfarfod Sion Corn.


6.12.23 – Gwasanaeth gan Nia

Diolch i Nia ac Angela Rhydderch am ddod i roi gwasanaeth hwyliog i’r plant. Roedd hi’n braf cael gweld Lewis eto ac roeddem wrth ein boddau yn cael cyfle i ganu gyda’r gitâr!


4.12.23 – Sion Corn yn dod i’r Ysgol

Bore arbennig yn croesawu Sion Corn i’r ysgol gyda’i sach enfawr. Roedd Sion Corn hyd yn oed yn cofio enwau’r plant ac yn cofio beth oedd eu dymuniad ar gyfer y ‘dolig. Plantos lwcus iawn!

 • 170124-sion-corn

1.12.23 – Stondin Cymdeithas Rieni yn Abersoch

Aeth y Gymdeithas Rieni a stondin i Ffair Nadolig Abersoch, diolch iddynt am roi eu hamser i fynd.


1.12.23 – Sioe gan Anni Llyn

Diolch i Anni am ddod i roi sioe wych i’r plant. Roedden nhw wrth eu boddau yn gweld y ninja ac yn ceisio helpu i achub y Nadolig rhag Celyn y Gelyn eto eleni. Cafwyd cystadlaethau ymysg y plant ac roedden nhw wrth eu boddau yn cymryd rhan. Sioe arbennig i bob oed yn yr ysgol.

 • 170124-sioe-anni-llyn

30.11.23 – Gwasanaeth gan y Parchedig Kevin

Cafwyd gwasanaeth gan y Parchedig Kevin am hanes o’r beibl. Roedd pawb yn gwrando yn astud ac yn mwynhau.


22.11.23 – Gair Mewn Gwlân Congl Meinciau

Aeth criw o blant blwyddyn 5 i Congl Meinciau i gyflwyno’r gwaith roeddent wedi ei wneud ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol i gymdogion lleol. Rhoddwyd ychydig o hanes y pentref, rhannwyd yr enwau roedden nhw wedi eu dewis a dangoswyd y flanced roedden nhw wedi ei gwneud yn arbennig i’w harddangos.


17.11.23 - Ffair Dolig y Cylch

Cafwyd Ffair Nadolig llwyddiannus iawn yn Neuadd Sarn eleni gan y Cylch Meithrin. Roedd stondinau o pob math, asyn ac hyd yn oed Sion Corn i’n croesawu yno. Roedd blwyddyn 3 a 4 wedi cael cystadleuaeth dylunio tagiau anrhegion Nadolig, gwerthwyd y cynnyrch yn y Ffair. Diolch i Iago a Robat am fod ar y stondin yn ystod y ffair yn eu gwerthu.

 • 170124-cynnyrch-dolig

17.11.23

Aeth 9 o blant Blwyddyn 5 a 6 i Ganolfan Hamdden Porthmadog i gynrychioli'r ysgol mewn cystadleuaeth Athletau Sportshall. Llongyfarchiadau iddynt am ddod yn 5ed allan o 12eg tîm. Da iawn.

 • 171023

Diwrnod Plant Mewn Angen

Daeth pawb i'r ysgol mewn pyjamas. Roedd pawb yn lliwgar iawn ac yn werth eu gweld. Cyfrifwyd £209.67 gan y Cyngor Ysgol. Diolch i bawb am gefnogi Plant Mewn Angen. Cafwyd cacen a diod yn y prynhawn a gemau ar yr iard. Diwrnod gwerth ei gael!

 • 171023-plant-mewn-angen

Anifail Anwes

Diolch Elias am ddod a’i anifeiliaid anwes i ddangos i ni yn yr ysgol heddiw. Roedd yn ddifyr iawn ceisio darganfod yr holl bryfaid pric yn eu cynefin.

 • 171123

16.11.23

Cynhaliwyd cystadleuaeth yn nosbarth Seithbont i ddylunio tagiau anrhegion Nadoligaidd i’w gwerthu. Llongyfarchiadau mawr i Wil am ennill y gystadleuaeth. Y Cyngor Ysgol gafodd y pleser o feirniadu gwaith creadigol y plant. Mi fydd y tagiau ar werth yn Ffair ‘Dolig y Cylch Meithrin nos ‘fory yn Sarn, ewch yno i’w cefnogi.

 • 161123

15.11.23

Croesawu Pudsey i’r ysgol heddiw. Diolch am ddod i’n gweld. Mi wnaeth o fwynhau dawnsio wrth i Dafydd chwarae’r drymiau!

 • 151123

13.11.23

Bu'r Cyngor Ysgol yn brysur yn paratoi tuag at Ddiwrnod Plant mewn Angen dydd Gwener. Gwnaethpwyd y poster gan Efa o flwyddyn 6.

 • 131123

27.10.23


Gwasanaeth Diolchgarwch hyfryd ar ddiwedd yr hanner tymor.


24.10.23

Diolch o galon unwaith eto i deulu Crugan am y croeso cynnes. Y plant hŷn wedi cael cyfle i fwynhau a dewis eu pwmpenni heddiw. Mi ddysgom ni lawer iawn ar yr ymweliad. Diolch yn fawr iawn.


24.10.23

Daeth Nick Thomas, o Gymdeithas Deillion Gogledd Cymru i'r ysgol i siarad gyda Dosbarth Blwyddyn 3 a 4. Mae Nick yn rhannol ddall ac wedi gorfod addasu i fyw ag ymdopi gyda'i anghenion. Mae Nick wedi gwneud yn andros o dda mewn chwaraeon, mae wedi cynrychioli Cymru mewn gemau rhyngwladol. Ar hyn o bryd, maen gwneud bwa saeth i dîm Cymru. Roedd cyflwyniad gan Nick yn agoriad llygaid ac yn gymorth i sawl un yn y dosbarth.


18.10.23

Diolch i deulu Crugan am y croeso cynnes, plant y Cyfnod Sylfaen wedi mwynhau’r helfa pwmpenni ac yn barod am Galan Gaeaf.

 


17.10.23

Diolch Gethin Jones am y sesiynau pêl droed wythnosol. Mae’r plant wedi mwynhau.


17.10.23

Diwrnod da i flwyddyn 3 a 4 yn y twrnament rygbi a hoci. Pawb wedi mwynhau ac wedi gwneud eu gora’ glas.13.10.23

Ymwelydd go wahanol. Dyma Rocky
Roedd croesawu anifeiliaid anwes i’r ysgol yn un o ofynion y plant wrth roi rhestr ‘Sut i wella’r ysgol’ i’r Cyngor Ysgol eleni. Tybed beth ddaw i’n gweld ni nesaf?!


11.10.23

Diwrnod llawn hwyl ddoe i griw blwyddyn 5 a 6 yn y twrnament hoci a rygbi ym Modegroes. Diolch byth fod y tywydd wedi bod o’u plaid.


7.10.23

Cyflwynwyd 2 aelod diogelwch y ffyrdd newydd am y flwyddyn yn y gwasanaeth ddoe. Diolch Morgan a Mia am godi ein ymwybyddiaeth ar gyflymder 20 milltir yr awr a’r twmpathau arafu yn y pentref.
Wythnos nesaf, mi fydd hi’n wythnos beicio, cerdded a sgwtera yn Ysgol Pont y Gof. Gwnewch eich gorau i deithio’n iach i’r ysgol.


13.9.23

Dewiswyd Cyngor Ysgol ar gyfer y flwyddyn.


5.9.23

Croesawyd pawb yn ôl am flwyddyn arall.


12.8.23

Cafodd plant Pont y Gof wythnos brysur iawn yn yr Eisteddfod ym Moduan. Ar ddydd Sadwrn cyntaf yr Eisteddfod, cymerodd Iolo a Lois ran yn agoriad y Babell Len, gan ddarllen darn o gerdd oedden nhw wedi'w hysgrifennu yn yr ysgol. Yn y prynhawn, cafodd plant y dalgylch i gyd gyfle i ganu anthem ysgolion Llŷn ar Lwyfan y Maes o flaen cannoedd o gynulleidfa. Dydd Mawrth, cafodd Guto, Elgan, Harri, Gruffudd ac Owain fynd i babell Eco Amgueddfa i roi cyflwyniad i'r gynulleidfa ar y gwaith oedden nhw wedi bod wrthi yn ei wneud gyda phrosiect Gair mewn Gwlan a'r flanced wlân. Dydd Iau, aeth Tomos, Ellie ac Ela Cêt i babell Dalgylch Botwnnog i gyflwyno'r gwaith oedden nhw wedi bod yn ei wneud gyda Mared Llywelyn ac yna cyflwyno'r cerddi roedden nhw wedi'w ysgrifennu o dan y teitl 'Am Dro'.

 • 150523-trip-1-sm
 • 150523-trip-2-sm
 • 150523-trip-3-sm

20.7.23

Diwrnod trist o ffarwelio gyda blwyddyn 6 a Mrs Sera Jones. Diolch yn fawr Mrs Sera Jones am bob dim yn Ysgol Pont y Gof, pob lwc i chi ar eich menter newydd ym mis Medi o warchod plant. A phob lwc i griw annwyl blwyddyn 6 ym mis Medi yn yr uwchradd, mi fyddwch chi rêl bois! Mwynhewch wyliau’r haf, mi welwn ni chi gyd ym mis Medi.


19.7.23

Diwrnod prysur i flwyddyn 6 heddiw wrth iddynt gyflwyno gwasanaeth i weddill yr ysgol ac i’w rhieni. Yna, cawson nhw ginio bendigedig diolch i staff y gegin. Prynhawn heddiw, cawson nhw gyfle arbennig iawn yn ffilmio gyda heno wrth drafod y gwaith maent wedi bod wrthi yn ei wneud fel rhan o brosiect yr eisteddfod. Ffilm Garnfadryn - cadwch eich llygaid allan am y ffilm ar y cyfryngau cymdeithasol ac yn yr Eisteddfod.


18.7.23

Unwaith eto eleni cawsom gyfle i wneud triathlon. Dim i godi arian y tro hyn, dim ond am hwyl. Gwneud defnydd da o'r trac o gwmpas y cae a'r llond sied o feics!


17.7.23

Daeth Tudur draw i roi sioe i'r plant i gyd. Cyflwyniad bras i'r Eisteddfod, mae pawb yn edrych ymlaen i groesawu'r eisteddfod erbyn hyn.


14.7.23

Trip CA2 i Gelli Gyffwrdd.


13.7.23

Trip Cyfnod Sylfaen i Fferm Gwningod, lan y mor a chaffi Largo.


8.7.23

Ar ddiwrnod Priodas Miss Jones a Wil, aeth ychydig o'r plant tu allan i'r capel i weld y briodas ac aeth blwyddyn 6 i'r capel i ganu yn y gwasanaeth.

 • 180723-priodas

6.7.23 - 7.7.23

Plas Menai
Cafodd blwyddyn 4 a 5 amser gwerth chweil ym Mhlas Menai yn dringo, padlfwrddio a chanwio. Daeth pawb a digon o fferins gyda nhw. Diolch i'r staff aeth yno gyda nhw.

 • 180723-plas-menai

5.7.23

Aeth blwyddyn 3 a 4 i Ganolfan Hamdden i gystadleuaeth athletau'r dalgylch. Daeth ambell un adref gyda thystysgrif.


29.6.23

Aeth blwyddyn 5 a 6 i Ganolfan Hamdden i gystadleuaeth athletau'r dalgylch. Daeth ambell un adref gyda thystysgrif.


27.6.23

Wel dyna i chi Eisteddfod a hanner. Llongyfarchiadau MAWR i bawb. Diolch i bawb sydd wedi bod wrthi yn paratoi ac yn ein helpu i wneud Eisteddfod Ysgol Pont y Gof 2023 yn un lwyddiannus. Llongyfarchiadau Lisi o flwyddyn 6 ar ennill y gadair ac i dîm Neigwl am guro’r Eisteddfod eleni.

Llongyfarchiadau i Gruffudd Parri a Lewis Gwyn ar dderbyn tlws am y nifer mwyaf o bwyntiau yng nghystadlaethau'r gwaith cartref.


26.6.23

Cystadlaethau gwaith cartref yr Eisteddfod wedi'w gosod yn neuadd Sarn. Werth eu gweld. Gwaith Cartref Eisteddfod - YouTube


Gwaith Cartref Eisteddfod
www.youtube.com

Cynhaliwyd Eisteddfod fach yn yr Ysgol, rhagbrofion ar gyfer y llwyfan yn neuadd Sarn. Diolch i Sharon Glyn ac Enid am feirniadu.


22.6.23

Da iawn blwyddyn 5 a 6 am wneud eich gorau glas yn y gystadleuaeth rownderi a phêl droed yn Edern.


21.6.23

Cafwyd gwasanaeth gan griw agor y llyfr yn y bore a chafodd blwyddyn 5 a 6 sesiwn beicio a defnyddio sgiliau beic gyda Debbie o Sustrans Cymru.

 • Disgyblion ar sesiwn beicio

 


15.6.23

Diwrnod Mabolgampau llwyddiannus iawn heddiw. Llongyfarchiadau mawr i bob un plentyn am wneud eu gorau glas. A llongyfarchiadau i dim Neigwl am guro eleni. Diolch i bawb fu'n helpu yn y ffair haf.


13.6.23

Cafodd plant CS barti i godi hwyliau Llipryn Llwyd.


11.6.23

Ras hwyaid Pont y Gof. Llongyfarchiadau i Keegan am gael cyntaf gyda'i hwyaden.


8.6.23

Gwibdaith Gwynedd Ni. Aeth blwyddyn 5 a 6 ar daith i ddysgu mwy am nodweddion amgylcheddol yr ardal. Dechreuwyd y diwrnod yn edrych ar gar trydanol gan Wil Bodnithoedd, yna aethon nhw i Crugeran i weld y felin wynt enfawr sy'n y cae yn cynhyrchu trydan i'r fferm. Cawson nhw gyflwyniad gan Rhys Williams am y pridd a effaith amgylcheddol ar y tir. Yna, aethon nhw i lan y mor Nefyn i ddysgu am y tirwedd ac effeithiau'r mor. Cawson nhw hefyd gyfle i ddysgu am effeithlonrwydd tyfu llysiau eu hunain.

 • blwyddyn 5 a 6
 • edrych ar gar trydanol gan Wil Bodnithoedd
 • disgyblion ar lan y mor Nefyn i ddysgu am y tirwedd ac effeithiau'r mor

 


7.6.23

Diolch i Lois Llewelyn am ddod i roi cyflwyniad am ei busnes Llewes ym Mhwllheli. Roedd Blwyddyn 1 a 2 yn elwa o'r cyflwyniad wrth iddynt fynd ymlaen gyda'u busnes o greu cardiau.


6.6.23

Croesawyd 15 o blant meithrin i'n diwrnod blasu eleni. Aeth blwyddyn 6 i fyny i Fotwnnog, mae nhw'n edrych ymlaen am y bennod nesaf.


29.5.23

Roeddem i gyd mor falch o berfformiad criw clocsio yr Urdd yn yr Eisteddfod eleni. Diolch i Tudur am hyfforddi ac i Mrs Catrin Jones am gyfeilio.

 • Plant ar llwyddfan
 • plant ar y maes

 


25.6.23

Er mwyn codi arian at elusen, cafodd pawb wisgo dillad eu hunain a daethon nhw a hen lyfrau gyda nhw i'r ysgol. Cafodd pawb gyfle i gyfnewid llyfr a chael llyfr newydd sbon i fynd adref gyda nhw.


19.5.23

Wel, mae yna hen baratoi ar gyfer yr Eisteddfod Ysgol. Llongyfarchiadau i Wil o Neigwl, Lois o Trefaes a Lewis o Dyffryn am ennill y bleidlais o gael y logo gorau. Mae blwyddyn 2 wedi bod yng ngweithdy Ffiws heddiw yn argraffu ar grysau-t.


19.5.23

Dyma gyfle i gyflwyno'r ddraig goch sy'n cael mynd adref i gartref 2 ddisgybl sy'n siarad Cymraeg yn dda yn y Cyfnod Sylfaen pob wythnos. Mae criw y Siarter Iaith wedi penderfynu hefyd rhoi chwaraewr CD a chasgliad o gryno ddisgiau i ddisgyblion sy'n siarad Cymraeg yn dda yn ystod yr wythnos ym Mlwyddyn 3, 4, 5 a 6.

Dyma lun y 4 lwcus wythnos yma gyda arwydd'r newydd!

 • 230523-news
 • 230523-ser-siarter-2

18.5.23

Diolch i’r Tad Kevin am drefnu i ni ymweld ag Eglwys Botwnnog ac am roi gwasanaeth byr i’r plant gyda Anti Mandy ar y piano.

 • 230523-egwlys
 • 230523-news


15.5.23

Diolch i Lisa o fanc HSBC am ddod i roi gwers i blant CA2 am ddarnau arian a sut gallwn ofalu am ein arian.

 • 230523-dosbarth


11.5.23

Diolch i Mrs a Mr Harden am y croeso bendigedig i erddi Nanhoron. Pawb wedi mwynhau yn arw, dwi’n siwr y bydd ‘na gysgu heno

Cawsom gyfle hefyd i weld ambell bont o gwmpas y fro a’u cysylltu gyda’r enwau ar y flanced rydym wrthi yn ei gwneud at yr eisteddfod.

 • 150523-trip-1-sm
 • 150523-trip-2-sm
 • 150523-trip-3-sm

10.5.23

Diolch yn fawr i Anni Llŷn am ddod at blwyddyn 3 a 4 i'w helpu i ysgrifennu cerdd ar gyfer prosiect Gair Mewn Gwlân yr Eisteddfod Genedlaethol.


10.5.23

Diolch i Nia am ddod i roi gwasanaeth i bawb.


6.5.23

Llongyfarchiadau mawr Cadi ar ddod yn ail gyda'i gwaith graffeg cyfrifiadurol yn yr Urdd.


5.5.23

Rydym wedi bod wrthi yn brysur yn peintio daliwr compost yng Nghoed Cofan yn ystod amser chwarae, edrychwn ymlaen i weld y gwaith gorffenedig.

 • Peintio
 • Peintio

5.5.23

Mae plant blwyddyn 3 a 4 wedi bod yn brysur iawn wythnos yma yn pwytho blanced ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol.

 • Pwytho

4.5.23

Cafodd plant y cyfnod sylfaen sgwrs ddifyr gan Rhian o Gaerfyrddin am ei bywyd ers iddi golli ei golwg pan yn ferch ifanc.
Bu’r plant hefyd yn wynebu her gan dywys ei gilydd o amgylch cwrs rhwystrau.
Diolch i Rhian a’i chwaer Iris am ymweld a ni yn yr ysgol.

 • Rhian o Gaerfyrddin

3.5.23

Daeth Casia Wiliam i'r ysgol i drafod ei nofel Sw Sara Mai gyda phlant CA2. Cafodd y plant gyfle i ysgrifennu straeon byr gan ddefnyddio syniadau unigryw Casia.

 • Casia Wiliam i'r ysgol i drafod ei nofel Sw Sara Mai

1.5.23

Llongyfarchiadau i bawb fu'n cystadlu yn Sioe Nefyn eleni, o fod yn waith creadigol o'r ysgol neu adref a dangos da byw.

 • Sioe Nefyn
 • Sioe Nefyn

17.4.23 Ed Holden

Daeth Ed Holden i'r ysgol i rapio gyda Blwyddyn 3 a 4. Roedd hyn yn ran o baratoadau'r Eisteddfod Genedlaethol, gobeithio cawn glywed y rap ar y maes.

 • Ed Holdenyn rapio

20.4.23 Ysgol Werdd

Mae criw'r Ysgol Werdd wedi bod wrthi yn brysur yn cael trefn ar yr ardd lysiau ers dod yn ôl ar ôl y Pasg.

 • plant yn garddio
 • wedi planu hadau
 • plant yn gardio

26.4.23 Agor y Llyfr

Daeth criw Agor y Llyfr i'r ysgol i roi gwasanaeth a cafodd Ela a Cadi gymryd rhan. Diolch iddynt am eu hamser.

 • plant yn grwrando ar stori

28.4.23 Gala Nofio

Llongyfarchiadau mawr i'r plant aeth i gystadlu yn y Gala Nofio. Mi wnaeth pob un ymdrech arbennig. Llongyfarchiadau i Dafydd bl.5 am gael cyntaf yn ei ras, Tomos bl.4 yn ail yn ei ras, Cadi bl.6 yn ail a thȊm ras cyfnewid blwyddyn 6 yn drydydd. Ardderchog.

 • Enillwyr Gala Nofio
 • Plant gala nofio

31.3.23 Pasg Hapus i bawb

30.3.23 Bore difyr gyda Mared Llewelyn

Bore difyr gyda Mared Llewelyn yn trafod enwau lleol ac yn dechrau partoi at yr Eisteddfod Genedlaethol.


30.3.23 Derbyn offer Gwyddoniaeth newydd

Plantos hynod o lwcus ym Mhont y Gof yn derbyn offer Gwyddoniaeth newydd gyda’r arian godwyd gan y criw fu’n trefnu Rali Goffa James Trenholme. Diolch o waelod calon, a diolch Marii Lois am ddod draw i gyflwyno’r offer iddynt heddiw. Gosododd Mari gystadleuaeth i’r plant i ddylunio car, mi fydd yr enillydd yn ennill hwdi y rali. Rydym yn edrych ymlaen am gystadleuaeth!

Diolch yn fawr iawn


30.3.23 Cyffro mawr yn Nosbarth Derbyn a Meithrin

Cyffro mawr yn Nosbarth Derbyn a Meithrin heddiw wrth i’r ŵy cyntaf ddeor.


27.3.23 - 29.3.23 Caerdydd

Aeth Blwyddyn 6 i Gaerdydd gyda disgyblion ysgol Nefyn. Cawson nhw amser i'w gofio yn ymweld â Stadiwm y Principality, Sain Ffagan a'r Senedd. Diolch i'r athrawon am fynd a nhw ag i'r plant am ymddwyn yn arbennig.


25.3.23 Llongyfarchiadau i'r parti adrodd

Llongyfarchiadau mawr i'r parti adrodd am ddod yn ail yn yr Eisteddfod ym Mangor. Diolch i Rhian ac Anni am eu hyfforddi. Perfformiad gwych.


24.3.25 Tîm dawnsio

Cafodd tîm dawnsio yn cael hwyl yn ymarfer at yr Eisteddfod yn y twmpath dawns yn Mynytho. Diolch am y cyfle i berfformio.


21.3.24 Neges i bawb gan y Cyngor Ysgol

Wythnos Stroliwch a Roliwch.
Maen cyfri os yw’r plant yn gwneud 10munud o deithio llesol naill ben i’r siwrne mewn car neu ar fws.


7.3.23 Diolch i flwyddyn 1 a 2

Diolch i flwyddyn 1 a 2 am brynhawn gwerth chweil i godi arian i anifeiliaid y jyngl. Gweithgareddau o bob math… ocsiwn, tombola, raffl, chwilio am y teigr. Mae ganddynt waith cyfri arian yfory! Da iawn chi blantos


9.3.23 - Diolch PC Rhiannon

Diolch PC Rhiannon am ddod at plant blwyddyn 3, 4, 5 a 6 am sgwrs heddiw am ddiogelwch.


8.3.23 - Prynhawn Gwerth

Diolch i flwyddyn 1 a 2 am brynhawn gwerth chweil i godi arian i anifeiliaid y jyngl. Gweithgareddau o bob math… ocsiwn, tombola, raffl, chwilio am y teigr. Mae ganddynt waith cyfri arian yfory! Da iawn chi blantos


3.2.23 - Diwrnod y Llyfr

Diolch am fynd i gymaint o ymdrech. Pawb yn edrych yn wych

Pob lwc i bawb sy’n cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd. Gwnewch eich gorau glas


1.3.23 - Dydd Gwyl Dewi.

Mae plant blwyddyn Meithrin a Derbyn wedi bod wrthi yn gwneud cawl cennin wythnos yma.


18.2.23 - Da iawn Ela Morfudd, William a Lexi

Da iawn Ela Morfudd, William a Lexi am fynd i Ysgol Botwnnog i gyflwyno ein syniadau yng ngynulliad Gwyrdd ni bora ma.


17.2.23 - Crwydro’r Byd

Plant hyderus ac iach blwyddyn 1 a 2 yn perfformio dawnsfeydd o wahanol rannau o’r byd yn rhan o’n thema ‘Crwydro’r Byd’

I ble yr awn ni tymor nesaf tybed?


10.2.23 - Bedyddio Dafi a Lwsi

Cawsom brynhawn hyfryd yn bedyddio Dafi a Lwsi heddiw. Diolch yn fawr iawn i Anti Rhian am helpu ni i baratoi y gacan, ac i Mr Gwyn Rhydderch am gynnal y gwasanaeth yng Nghapel Rhydbach.


8.02.23 - Dawnsio Gwerin

Diolch i Tudur am ddod atom i gyflwyno dawns Gymreig i'r plant, y ddawns werin.

 • 100223-dawnsio
 • 100223-dawnsio-2
 • 100223-dawnsio-3


7.02.23 - Diwrnod Diogelwch y We

Llongyfarchiadau Ela am ennill y gystadleuaeth o gyflwyno camau diogelwch y we ym Mhont y Gof.


06.02.23 - Diolch Deintyddfa Glandwr

Cyflwynwyd sticeri i Lois yn Neintyddfa Glandwr heddiw i ddiolch iddynt am feirniadu’r gystadleuaeth dylunio sticer. Edrychwn ymlaen i weld plant yr ardal yn gwisgo’r sticeri. Diolch Deintyddfa Glandwr.

 • deintyddfa-

 


03.02.23 - Cystadleuaeth athletau

Da iawn i’r criw awth i gystadleuaeth athletau ym Mhort heddiw.

 • 060223-athletau

 


27.01.23 - Croesawu criw Sefydliad y Merched

Braf cael croesawu criw Sefydliad y Merched i’r ysgol dydd Gwener diwethaf am baned a chacen. Cafodd plant Cyfnod Sylfaen y pleser i ganu iddynt.

 • 060223-sefydliad-merched

 


20.12.22 - Parti Nadolig

Cawsom amser gwych yn y parti Nadolig yn chwarae gemau am y prynhawn.

 • parti19.12.22 - Sion Corn

Diolch Sion Corn am alw draw yng nghanol eich prysurdeb. Roedd pawb yn ddiolchgar iawn o'u anrhegion.

 • sion-corn19.12.22 - Cwpan y Byd

Llongyfarchiadau i'r pedwar yma fu'n lwcus i ddewis tim Ariannin fel enillwyr. Maent wedi derbyn pêl yr un.

 • pel-droed17.12.22 - Cystadleuaeth Dylunio Logo

Llongyfarchiadau i'r 1af a'r 2il ym mhob blwyddyn am ddylunio logo i'r Ddeintyddfa Glandwr. Roedd y gystadleuaeth yn rhan o'n gwaith thema ar Iechyd a Lles. Buom yn edrych ar sut i ofalu am ein dannedd.

 • logo15.12.22 - Cinio Nadolig

Diolch yn fawr i Anti Marina ac Anti Lona am ginio Nadolig bendigedig eto eleni.

 • cinio-dolig

9.12.22 - Mentergarwch

Mae blwyddyn 1 a 2 wedi bod yn brysur yn gwneud dynion eira i'w gwerthu.

 • creu-dyn-eira
 • creu-dyn-eira-2

25.11.22 Cefnogi Cymru

Plant Pont y Gof wedi mwynhau cefnogi Cymru heddiw!
Gweld yr holl luniau


24.11.22 Dysgu am wenyn mêl, melysydd yn Oes y Tuduriaid.


23.11.22 Plant yn mwynhau yn y Clwb sgwters


22.11.22 Anthem Ysgolion Llŷn.


20.11.22 Diolch ArGraff Cymru

Diolch ArGraff Cymru am y print i’w lenwi. Yr hogia’ wrth eu boddau yn dod i mewn bob bore i’w lenwi.


21.11.22 Het fwced enfawr

Sylwch ar yr het fwced enfawr mae Blwyddyn 3 a 4 wedi bod wrthi yn ei wneud i’r bwgan brain wrth fynd heibio!
Pob lwc Cymru!


18.11.22 Plant Mewn Angen

Dyddiau prysur yn coginio cacennau er mwyn casglu arian at Plant Mewn Angen. Diolch yn fawr am eich cyfraniadau.
Thank you for your contribution towards Children In Need.


17.11.22 Bethan Gwanas

Pan ddaeth Bethan Gwanas draw cyn yr Haf fel rhan o wobr Harri am ennill gyda'i stori fer, defnyddiodd hi blant blwyddyn 4 a 5 i greu fideo byr i hyrwyddo ei llyfrau ar BorrowBox.


15.11.22 Edrychwch pwy ddaeth draw i'n gweld...Pudsey!


10.11.22 Byw’n Iach

Diolch i Magi a Cerys (Byw’n Iach) am ddod atom i roi sesiwn chwaraeon i blant blwyddyn 3, 4, 5 a 6.


10.11.22 Jambori yr Urdd

Pawb wedi mwynhau yn Jambori yr Urdd bore ‘ma ac yn canu’n dda! Pob Lwc Cymru yng Nghwpan y Byd!

 • Image
 • Image2

9.11.22 Sesiwn chwaraeon

Diolch i Magi a Cerys (Byw’n Iach) am ddod atom i roi sesiwn chwaraeon i blant blwyddyn 3, 4, 5 a 6.

 • Image3
 • Image4

 

28.10.22 Ein Gwasanaeth Diolchgarwch eleni

Codwyd £117.72 tuag at Plant Mewn Angen gyda phres y casgliad. Diolch i'r rhieni am eu cefnogaeth.


28.10.22 Cawsom wasanaeth gan Nia

Cawsom wasanaeth gan Nia heddiw, mor falch cael ei chroesawu yn ôl atom.

 • Gwasanaeth gan Nia

28.10.22 Cyngor Ysgol eleni

Dyma ein Cyngor Ysgol eleni.

 • Cyngor Ysgol

28.10.22 Llongyfarchiadau Harri, Tomos ac Alan

Llongyfarchiadau Harri, Tomos ac Alan sydd wedi rhedeg y pellter mwyaf yn y clwb dal i fynd yn yr hanner tymor cyntaf. Daliwch ati.

 • Clwb dal i fynd

26.10.22 Tuduriaid i blant CA2

Diolch i Gwenda am ddod draw atom i gyflwyno hanes y Tuduriaid i blant CA2. Difyr iawn oedd gweld adeiladau Tuduraidd sydd o'n cwmpas ym Mhen Llŷn.

 • Tuduriaid
 • Tuduriaid

26.10.22 Rygbi a Hoci blwyddyn 5 a 6

Blwyddyn 5 a 6 wedi mwynhau’r rygbi a’r hoci heddiw. Pawb wedi bod yn blant ardderchog ac wedi chwarae’n dda iawn yn eu timau. Da iawn bawb.

 • Blwyddyn 5 a 6 ar ol bod yn chware Rygbi a Hoci

24.10.22 Cyngerdd Diolchgarwch

Cyngerdd Diolchgarwch

 • Poster Cyngerdd Diolchgarwch

18.10.22 Rygbi a Hoci blwyddyn 3 a 4

Blwyddyn 3 a 4 wedi cael amser da iawn yn y Rygbi a’r Hoci heddiw. Pawb wedi chwarae yn dda iawn a phawb wedi bod yn blant da iawn. Pleser mynd a nhw.

 • Blwyddyn 3 a 4 ar ol chware Rygbi a Hoci

12.10.22 Ysgol Abererch

Daeth plant blwyddyn 5 a 6 Ysgol Abererch draw am gêm o bêl rwyd a phêl droed. Trueni am y tywydd! Cafodd blwyddyn 3 a 4 gyfle i greu ffrindiau newydd hefyd wrth groesawu blwyddyn 3 a 4 Ysgol Abererch i'r dosbarth i greu addurniadau i'r ardd wyllt. Gobeithio cawn drefnu eto yn fuan.

 • Blwyddyn 5 a 6 Ysgol Abererch draw am gêm o bêl rwyd
 • Blwyddyn 5 a 6 Ysgol Abererch draw am gêm o bêl droed

10.10.22 Lois draw o Ddeintyddfa Glandwr

Dydd Llun diwethaf daeth Lois draw o Ddeintyddfa Glandwr i egluro ei gwaith bob dydd. Cyflwyniad difyr iawn a’r plant wedi mwynhau yn ei chwmni.

Diolch iddi am ei hamser.

 • Lois o Deintyddfa Glandwr yn gwneud cyflwyniad i'r plant
 • Lois o Deintyddfa Glandwr yn gwneud cyflwyniad i'r plant

03.10.22 Wythnos beicio i’r ysgol

Mae hi’n wythnos feicio i’r ysgol. Mae’r ysgol wedi bod yn llwyddiannus ar gael ein derbyn ar gynllun Teithiau Iach. Byddwn yn ceisio annog y plant i feddwl am yr amgylchedd wrth deithio o le i le.

Dyma rai o’r plant sy’n beicio i’r ysgol yn gyson.

 • Dyma rai o’r plant sy’n beicio i’r ysgol yn gyson.

23.9.22 Sesiwn arwyddo

Sesiwn arwyddo hefo Ceri a Sian dydd Gwener. Plant wedi cael cyfle i arwyddo i ganeuon Cymraeg poblogaidd.

 • Arwyddo
 • Arwyddo

20.9.22 Sgwters

Mae Ysgol Pont y Gof wedi bod yn llwyddiannus wrth i Sustrans dderbyn ein cais i fod yn rhan o gynllun Ysgol Teithiau Iach. Daeth Debbie Humphreys draw i gyflwyno'r cynllun i'r plant ac i roi hyfforddiant i ni ar ddefnyddio'r sgwteri yn ofalus.

 • Sgwters
 • Sgwters
 • Sgwters

16.9.22 Sied feics

Mae ganddom ni blant ffodus iawn yn Ysgol Pont y Gof wedi cael clamp o sied feics i ddal yr holl sgwteri newydd da ni wedi’i brynu gyda’r arian a godwyd o’r triathlon cyn yr Haf.
Hoffwn ddiolch yn fawr i’r plant a’u rhieni sydd wedi llwyddo i gasglu arian noddi ac i’r cwmnïau isod am ein cefnogi yn yr ymgyrch arbennig yma i godi £4,743.
Gwalch
Gwyliau Fferm Crugeran
T Newydd, Sarn
Kin & Co Abersoch
Griffith Williams & Co
SJ & S Williams
Dewi Wyn
G & S Supplies
Ashley Hughes
ac i Cariad Care Homes am brynu y sied i ni.
Bydd pawb yn cadw'n ffit yn Ysgol Pont y Gof rwan!
Diolch i bawb am gefnogi.

 • Sied beics


15.9.22 Smoothies

P‘nawn difyr ddoe yn blasu smwddi bendigedig Swig. Braf cael clywed Tom yn egluro sut mae wedi dechrau ei fusnes ei hun, maen hynod lwyddiannus. Cafodd y plant gyfle i greu eu smwddi eu hunain hefyd!

 • Smoothies
 • Smoothies
 • Smoothies

12.9.22 Dosbarthu woodchip

Diolch yn fawr iawn i Glwb Ffermwyr Ifanc Y Rhiw am helpu i ddosbarthu woodchip ar lawr y parc.

 • Dosbarthu Woodchip
 • Dosbarthu Woodchip

10.9.22 Coedlan

Diolch yn fawr i gwmni Gwalch am greu llain addysg yn y goedlan i ddisgyblion a chymuned lleol. Ardal wych i ddysgu am fywyd gwyllt Ysgol Pont y Gof ! Diolch yn fawr i bawb sydd wedi cynorthwyo ni hefo'r prosiect. Edrychwn ymlaen i wneud defnydd da o hono!

 • 031022-oedlan
 • CX


6.9.22 Criw cerdd

Diolch i’r criw Cerdd am ddod i gyflwyno gwahanol offerynnau i’r plant, roedden nhw yn wych wrth iddynt gyflwyno llawer o ganeuon cyfoes.


5.9.22 Sied

Diolch yn fawr
Mae’r cwt beics wedi mynd i’w le yn daclus. Prynwyd y cwt gyda’r arian godwyd wrth i’r plant wneud triathlon cyn yr haf. Da iawn nhw


Eco-Schools logo Ysgolion Iach logo Fairtrade logo Yr Eglwyd yng Nghymru