logo

News Children School Parents Contact curriculum Sponsors Cymraeg
slideshow-4

News Archive

16.7.21 Hwyl fawr blwyddyn 6 (Welsh Only)
Diolch i chi gyd a phob lwc yn ysgol Botwnnog! Gwnewch eich gorau glas.

 • bl6

15.7.21 Diolch Miss Thomas (Welsh Only)
Diolch Miss Thomas am eich holl waith caled. Mi fyddwn yn eich methu yma ym Mhont y Gof. Dymuniadau gorau i chi.
 • miss-thomas

15.7.21 Hwyl Dŵr (Welsh Only)
Cawsom ddiwrnod hwyl dŵr ac wir i chi, mi gawson ni lawer o hwyl. Roedd pawb yn wlyb ar ei groen.
 • hwyl-dwr
 • hwyl-dwr-1
 • hwyl-dwr-2

14.7.21 Y Gof ar werth! (Welsh Only)

https://www.youtube.com/watch?v=eLPXc7jhn38


13.7.21 Tatws (Welsh Only)
Tatws newydd o’r ardd heddiw, a blwyddyn 2 wedi cael rhannu’r tatws i fynd adref gyda nhw. Gobeithio’u bod nhw’n flasus

 • tatws
 • tatws1
 • tatws2

12.7.21 Cinio yn yr haul dydd Gwener (Welsh Only)

 • cinio-yn-yr-haul
 • cinio-yn-yr-haul1
 • cinio-yn-yr-haul2

8.7.21 Pŵer Pedlo (Welsh Only)
Diwrnod llawn hwyl yn pedlo a gwrando ar gerddoriaeth Cymraeg

 • pwer-pedlo
 • pwer-pedlo-1
 • pwer-pedlo2

7.7.21 Pys (Welsh Only)
Mae hi’n altro yn yr ardd Pawb yn mwynhau’r pys!

 • pys
 • pys2
 • pys3
 • pys-4

7.7.21 - Sesiwn Gerddoriaeth (Welsh Only)
Daeth Sian Eirian i'r ysgol i roi sesiwn gerddoriaeth i'r plant yn defnyddio gwahanol offerynnau.

 • cerdd

2.7.21 - Ras Gychod (Welsh Only)
Roedd Blwyddyn 2 wedi bod wrthi yn brysur adref yn gwneud cychod môr ladron. Felly, roedd hi'n bwysig iawn ein bod ni'n cael ras gychod yn yr afon ger yr ysgol er mwyn gweld cwch pwy oedd orau. Roedd cychod arbennig gan bob un ohonynt. Iolo ddaeth yn gyntaf gyda'i gwch yr oedd wedi'i adeiladu gyda lego.

 • ras-gychod
 • ras-gychod1

1.7.21 - Diwrnod Môr Ladron (Welsh Only)
Wel am ddiwrnod da! Môr ladron gwerth chweil ym Mhont y Gof heddiw. Pawb wedi mwynhau ac wedi cyd-weithio gyda’i gilydd yn arbennig o dda.
Gwên ar wyneb pawb yn mynd a thrysor adref gyda nhw heddiw.

 • mor-ladron
 • mor-ladron-2
 • mor-ladron-3

30.6.21 - Canlyniadau'r Mabolgampau (Welsh Only)
Ar ôl cyfrifo holl farciau'r dyddiau, llwyddodd Trefaes i ddod i'r brig. Llongyfarchiadau mawr iddynt a llongyfarchiadau enfawr i bob un disgybl am gystadlu eleni.

 • canlyniadaur-mabolgampau

29.6.21 - Mabolgampau CS (Welsh Only)
Diwrnod hwyliog arall yn y mabolgampau i'r plant lleiaf y tro hyn. Ar tŷ oedd yn arwain gyda'r marciau oedd Dyffryn.

 • mabolgampau-cs
 • mabolgampau-cs2
 • mabolgampau-cs-3

24.6.21 - Mabolgampau CA2 (Welsh Only)
Cafwyd dau ddiwrnod llwyddiannus yn y mabolgampau gyda phlant hŷn yr ysgol. Pawb yn gwneud eu gorau glas ym mhob cystadleuaeth a Thŷ Trefaes yn arwain gyda'r marciau.

 • mabolgampau-ca1
 • mabolgampau-ca2

25.6.21 - Ewros 2020 (Welsh Only)
Penderfynwyd gwisgo coch er mwyn dangos ein cefnogaeth i dîm Cymru yn yr Ewros eleni. Roedd canu gwerth ei glywed yn yr ysgol.

https://www.youtube.com/watch?v=CnIavNLd7tk


23.6.21 - Offerynnau Newydd (Welsh Only)
Y plant wedi bod yn brysur yn perfformio gyda'r offerynnau newydd. Y drymiau Affricanaidd yn boblogaidd tu hwnt!! Diolch i'r gymdeithas rieni am gasglu arian gyda'r ras hwyaid. Rydym yn eu gwerthfawrogi yn fawr.

 • offerynnau-1
 • offerynnau-2

17.6.21 - Croesawu Plant Meithrin (Welsh Only)
Braf oedd cael croesawu plant newydd i'r ysgol. Roedd pawb i weld wedi mwynhau eu diwrnod.


15.6.21 - Casia William (Welsh Only)
Cafodd Blwyddyn 3 a 4 sesiwn hwyliog gyda'r awdures Casia William wrth iddi drafod ei llyfr 'Sw Sara Mai'.

 • casia-william

14.6.21 - Pili Pala (Welsh Only)
Mae Blwyddyn 3 a 4 wedi bod yn brysur yn astudio cylch bywyd y pili pala. Cafwyd wyau pili pala yn y dosbarth a braf oedd gweld y pili pala yn mynd drwy ei gylch bywyd.

 • casia-william
 • pili-pala-1

11.6.21 - Blas o'r ardd (Welsh Only)
Bu blwyddyn 2 yn brysur yn casglu radish o'r ardd. Golchwyd y radish a diolch i'r staff yn y gegin, cafodd bawb flas o'r radish amser cinio.

 • radish-1
 • radish-2
 • radish3

13.5.21 - Deor (Welsh Only)
Cawsom groeso mawr yn yr ysgol yn y bore pan welwyd fod y cywion bach wedi deor. Roedd y plant wedi gwirioni. Penderfynwyd alw'r cywion bach yn Heulwen, Huwcyn a Socsan.

 • cywion-1
 • cywion-2
 • cywion-3

27.5.21 Cyfarfod Rhithiol Blwyddyn 6 gyda Ysgol Botwnnog (Welsh Only)
Cafodd blwyddyn 6 gyfarfod gyda adran Gymraeg Ysgol Botwnnog i gael blas ar yr ysgol er mwyn eu paratoi ar gyfer mis Medi.


26.5.21 Ymweliad gan PC Owen (Welsh Only)
Daeth PC Owen draw i drafod diogelwch y we a diogelwch cyffredinol gyda phobl ddieithr wrth iddi nesáu at dymor prysur yr Haf.


21.5.21 Cawsom ddiwrnod i hel arian at elusen Cymorth Cyntaf. (Welsh Only)
Daeth pawb a £1 gyda nhw wrth iddynt gael gwisgo dillad eu hunain. Penderfynom ni gefnogi 'You're Udderly Fantastic'. Drwy hynny, rydym wedi prynu buwch mewn pentref ym Mangladesh am £187 er mwyn cyflenwi llaeth i bobl y pentref.
Cawsom wneud gweithgareddau ddydd Mercher er mwyn codi ymwybyddiaeth y Cymorth Cristnogol. Ein gweithgareddau oedd godro'r fuwch, helfa drysor o gwmpas y pentref i chwilio am 30 o luniau gwartheg, a chreu llun buwch.

 • 070721-cymorth-cristnogol
 • 070721-cymorth-cristnogol-2
 • 070721-cymorth-cristnogol-3
 • 070721-cymorth-cristnogol-4
 • 070721-cymorth-cristnogol-5
 • 070721-cymorth-cristnogol-6

14.4.21 - Ardal Tu Allan (Welsh Only)
Yn ystod gwyliau'r Pasg, bu cwmni Thomas&Williams yn brysur yn yr ysgol yn tacluso'r ardal tu allan yma. Diolch o waelod calon iddynt hwy eto am helpu'r ysgol. Mi fydd yn le llawer fwy defnyddiol.

 • gwaith-thomas-a-william

16.3.21 Dyma luniau o blant CA2 yn mwynhau eu hunain yn y parc. (Welsh Only)

 • 240321-parc-ca2-1
 • 240321-parc-ca2-2

15.3.21 CA2 yn ol. (Welsh Only)

Ar ol i blant y cyfnod sylfaen ddod yn ol i drefn, croesawyd blant CA2 yn ol. Braf oedd gweld wynebau pawb eto. Rydym yn aros mewn dwy swigen o fewn yr ysgol fel nad ydym yn cymysgu.


14.3.21 Sul y Mamau (Welsh Only)

 • 240321-sul-y-mamau
 • 240321-sul-y-mamau-1
 • 240321-sul-y-mamau-213.3.21 Sioe Achub Cymreictod (Welsh Only)

Rydym yn ddiolchgar iawn i Tudur, Anni a Megan am roi Sioe arall i ni eleni. Sioe i achub Cymreictod. Roedd plant y Cyfnod Sylfaen wedi mwynhau yn arw iawn.

 • 240321-sioe
 • 240321-sioe-1

12.3.21 Sbarduno (Welsh Only)

Roedd CA2 yn ffodus iawn i gael cymryd rhan mewn gweithdy Gwyddoniaeth oedd yn cael ei redeg gan gwmni Sbarduno. Cynhaliwyd y gweithdy dros Teams er mwyn i bawb gael cymryd rhan o gartref.

 • 240321-sbarduno
 • 240321-sbarduno-2

1.3.21 Dydd Gwyl Dewi (Welsh Only)

Cafwyd cyfle i wisgo dillad coch er mwyn dangos balchder o fod yn Gymry. Bum yn peintio cerrig hefyd gyda symbolau sy'n cynrychioli Cymru a'u rhoi ar y wal tu allan i'r ysgol.

 • 240321-dydd-gwyl-dewi
 • 240321-dydd-gwyl-dewi-2
 • 240321-dydd-gwyl-dewi-3
 • 240321-dydd-gwyl-dewi-41.3.21 Agorwyd y parc am y tro cyntaf (Welsh Only)

Agorwyd y parc am y tro cyntaf, dathlwyd dydd Gwyl Dewi yn y parc ac roedd pawb wrth eu boddau. Rydym yn ddiolchgar iawn i'r holl gwmnioedd am eu gwaith a'u hamser er mwyn gorffen y parc. Diolch i Glwb Ffermwyr Ifanc y Rhiw a chwmni Thomas & Williams am greu sylfaen i'r parc, Diolch i gwmni S J Williams ac ddanfon y 'woodchip' a diolch i Gareth Williams a Huw Manion am ddod draw i wasgaru'r 'woodchip' yn y parc hefo digar E W Thomas.

 • 240321-parc-ca
 • 240321-parc-ca-1

22.2.21 Cyfnod Hir o Ddysgu Gartref (Welsh Only)

Wedi cyfnod hir o ddysgu gartref. Penderfynwyd ei bod yn ddiogel i groesawu plant y cyfnod sylfaen yn ol i'r ysgol.


4.1.21 Daeth cyhoeddiad o'r llywodraeth fod yn rhaid cau'r ysgolion eto yn sgil covid19. Felly, roedd yn rhaid dysgu o adref. (Welsh Only)


16.12.20 - Noson Gemau y Cyfnod Sylfaen. (Welsh Only)


Cawsom noson llawn hwyl a sbri yn yr ysgol yn chwarae llawer o wahanol gemau, roedd y plant wedi mwynhau eu hunain ar noson olaf y tymor.

 • 171220-gemau-cyfnod-sylfaen-1
 • 171220-gemau-cyfnod-sylfaen-2
 • 171220-gemau-cyfnod-sylfaen-3

15.12.12 – Ymweliad Sion Corn (Welsh Only)


Mi heidiodd pawb i’r ffenestr heddiw wrth i Sion Corn gerdded heibio yn codi llaw. Roedd pawb wedi cyffroi ac mi adawodd yr hen ddyn clên sacheidiau o anrhegion i bawb.

 • 161120-2
 • 161120-3


15.12.20 Gwasanaeth Rhithiol (Welsh only)

Gyda’r amgylchiadau heriol eleni, rydym wedi bod yn cynnal gwasanaethau rhithiol yn wythnosol. Mae pob dosbarth yn cael rhannu newyddion am yr wythnos ac mae rhywun o pob dosbarth yn derbyn tystysgrif ‘Gorau Glas’. Dyma’r ffordd orau i gadw pawb mewn cyswllt ar hyn o bryd.

 • 151220-dosbarth

14.12.12 – Noson Ffilm CA2 (Welsh Only)


Nos Lun, cawsom noson ffilm yn yr ysgol, Nativity 4 oedd y ffilm ddewiswyd gan y disgyblion I’w gwylio. Cawsom fferins, creision a sudd oren wrth ei gwylio. Roedd hi’n braf gweld y plant yn mwynhau ac yn gwneud o mwyaf o dreulio amser gyda’I gilydd.10.12.20 Menter Canhwyllau Blwyddyn 2 (Welsh only)

Mae plant dosbarth blwyddyn 2 wedi bod wrthi yn brysur yn gwneud canhwyllau hyfryd i'w gwerthu cyn y Nadolig. Maent wedi gwerthu 74 ohonynt felly roeddent yn brysur iawn yn eu creu wythnos yma. Pris un gannwyll oedd £2 a 3 cannwyll oedd £5. Gwnaethpwyd £130 o elw i'r ysgol.

 • 161220-1
 • 161120-4
 • 161220-5
 • 161120-6
 • 161120-7


2.12.20 Taith o amgylch y pentref (Welsh only)

Taith y pentref - Wrth i blant CA2 wneud gwaith ar eu hardal leol, aethant ar daith o amgylch y pentref er mwyn gweld beth oedd yno. Maen bwysig dechrau wrth ein traed!

 • 071220-taith1
 • 071220-taith

01.12.20 Ymweliad PC Owen (Welsh only)


Rydym yn gwerthfawrogi ymweliad gan PC Owen yn flynyddol, roedd y disgyblion wedi mwynhau ei gyflwyniad ac yn sicr wedi mwynhau cael clywed y seiren ar iard yr ysgol.

 • 071220-pc-owen1
 • 071220-pc-owen2
30.11.20 Sioe Nadolig 'Yr Heriau Hud' (Welsh only)

Gan nad yw'n rhwydd i ni fynd ar daith ysgol Nadoligaidd eleni, cawsom y cyfle fel ysgol i helpu Anni, Tudur a Megan wrth dreialu eu sioe Nadolig fel eu bod yn cael mynd ymlaen i gyflwyno'r sioe i weddill ysgolion Cymru. Diolch yn fawr iddynt am y cyfle a dymuniadau gorau iddynt ar weddill y perfformiadau.

 • 071220-sioe1
 • 071220-sioe2
 • 071220-sioe3
13.11.20 Diwrnod Plant Mewn Angen (Welsh only)

Llwyddom i gasglu £138.75 at achos Plant mewn Angen. Fe gymerodd pawb ran yn her 'Actia dy Oed' oedd yn cael ei gynnal gan Aled Hughes ac fe gyfrannodd pawb wrth roi arian am gael gwisgo byjamas i'r ysgol.


23.10.20 Diolchgarwch (Welsh only)


02.09.20 Croesawu plant dosbarth meithrin. (Welsh only)

imagePlant meithrin - Eleni rydym wedi croesawu 11 o blant bach newydd yn yr ysgol. Rhown groeso i Abner, Alanna, Alys, Elis Alun, Elis Wyn, Elsie, Huw, Indi, Keegan, Maia a Stan. Gobeithiwn y cawn nhw amser gwerth chweil yma ym Mhont y Gof.


18.11.20 Y Gof (Welsh only)

Click here for more information about Y Gof


18.10.19 'Ras Ofod' (Welsh only)

imageLlongyfarchiadau i'r criw sydd wedi llwyddo i gwblhau her genedlaethol Sialens Ddarllen yr Haf, 'Ras Ofod' eleni.


16.10.19 Cit pel droed newydd (Welsh only)

imageRydym fel ysgol wedi bod yn ffodus iawn i dderbyn cit pel droed newydd i'r ysgol, dyma'r cyngor chwaraeon yn y cit.


15.10.19 Llongyfarchiadau (Welsh only)

imageLlongyfarchiadau i Owain Strain ar gael ei ddewis i dim rygbi Eryri.


26.06.19 Gala Nofio

imageLlongyfarchiadau i'r criw ddaeth yn 2il yn nghystadleuaeth Gala nofio eleni.


26.06.19 Criw mentrus

imageLlongyfarchiadau i griw ddosbarth blwyddyn 2 a 3 ar ddod yn ail yng nghystadleuaeth y criw mentrus eleni.


18.05.17 Swimming Gala

imageA huge congratulations to everyone who competed in the Swimming Gala today! We managed to come first out of the schools with more than 80 pupils. Well done everyone!


27.03.17 Coffee Morning

imageThank you to everyone who came along to our coffee morning. Everybody had fun cooking, chatting and raising money. Plenty of money was raised towards different charities. Year 5 and 6 would like to thank everybody for their support. Click here to see more photos


23.03.17 Coffee Morning

imageA big thank you to some of the parents who came in to help us prepare for our coffee morning this afternoon.
Remember to pop by tomorrow morning between 10-11 for a cup of tea and cake! Click here to see more photos


17.03.17 Pêl Rwyd (Welsh only)

imageYn dilyn eu llwyddiant yr wythnos diwethaf ym Mhorthmadog, bu i'r tîm gael mynd yn eu blaenau eto'r wythnos hon, i'r rownd nesaf, y tro hwn yn chwarae timau o Wynedd gyfan. Bu iddynt chwarae yn arbennig o dda, a bu i bawb ddod o'r twrnament yn wen o glust i glust. Llongyfarchiadau iddynt am fynd mor bell, a diolch anferthol i Heidi Bakwell (rhaint yn yr ysgol) am eu hyfforddi.


13-14.03.17 Plas Menai

imageA big thank you to Plas Menai for the brilliant time had over the past few days. Everybody had fun kayaking, sailing, climbing and cycling! Click here to see a few of the photographs!!


22.11.16 Seiri'r Coed (Welsh only)

imageMae'r Seiri wedi bod yn brysur yn paratoi at ei ffair Nadolig cyntaf yn Hwyl yr Wyl, Pwllheli y penwythnos hwn!


18.11.16 Plant Mewn Angen (Welsh only)

imageY Cyngor Ysgol wedi llwyddo i gasglu £210 ar gyfer Plant Mewn Angen heddiw. Diolch i bawb am y gefnogaeth!


17.11.16 Llongyfarchiadau Gwenan Haf Jones (Welsh only)

imageHoffai Ysgol Pont y Gof longyfarch Gwenan Haf Jones ar ei llwyddiant yn Rali Goffa James Trenholme y penwythnos diwethaf. Rhannodd ei phrofiadau gyda Blwyddyn 3 a 4.
Yn y llun gwelir rhai o blant a buodd yn brysur yn cynhorthwyo ar y noson.


 

In This Section:

 

Eco-Schools logo Ysgolion Iach logo Fairtrade logo Yr Eglwyd yng Nghymru